Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DỰ THẢO MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ CLB TUỔI TRẺ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 11/04/2014

Nội dung:

           I. MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ CLB TUỔI TRẺ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Câu lạc bộ tuổi trẻ họ Nguyễn Việt Nam Là nơi giao lưu, sinh hoạt, học thuật của các bạn trẻ, là cầu nối giữa các bạn trẻ với các doanh nghiệp, giúp các bạn trẻ tiếp cận thực tiễn. Trang bị và phát triển những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp. Tạo môi trường giao lưu giữa các bạn trẻ yêu thích văn hóa, hướng về cội nguồn tổ tiên, giữ gìn bản sắc dân tộc. Là cơ sở định hướng phát triển diễn đàn Tuổi trẻ dòng họ Nguyễn.

Là nơi tạo mối kiên kết giữa các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc các dòng họ tại Việt Nam .

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

* Tổ chức bài học chính trong nội dung đào tạo CLB : Kỹ năng mềm , Kỹ năng Team work, kỹ năng tổ chức event ,Tiếng anh , kỹ năng kinh doanh , sáng tạo…..

* Phối hợp với các CLB, công ty tổ chức các buổi đi dã ngoại , đình chùa ….

* Tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ năng , hội thảo và ứng dụng

* Tổ chức diễn đàn, hỗ trợ tài liệu học tập .

* Thành lập trung tâm hỗ trợ nhà trọ sinh viên

* Xúc tiến và kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho CLB và dòng họ

 III.SƠ ĐỒ CƠ CU T CHC CA CLB

 

BAN CỐ VẤN CLB

 

BAN CHỦ NHIỆM CLB

* Trưởng ban

* Phó ban phụ trách tin tức, sự kiện

* Phó ban phụ trách kết nối , kỹ năng

* Phó ban nhân sự, tài chính

Dưới ban chủ nhiệm là các uỷ viên bao gồm:

* Uỷ viên sự kiện

* Uỷ viên bản tin

* Uỷ viên kỹ năng

* Uỷ viên diễn đàn

* Uỷ viên tài chính

IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN

     *Hoạt động chung của CLB

- Kỹ năng mềm

 Kỹ năng sống

 Kỹ năng nghề nghiệp

* Hoạt động riêng của từng bộ phận :

-   Tổ chức hội thảo

-  Trao đổi thông tin kiến thức lẫn nhau giữa các thành viên CLB

-  Xây dựng CLB đi vào hoạt động chính thức và chuyên nghiệp.

V.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CLB

CLB là nơi sinh hoạt của tất cả các bạn trẻ thuộc dòng họ Nguyễn trên toàn lãnh thổ Việt nam , và các bạn trẻ đang sinh sống ở nước ngoài thông qua các diễn đàn , website của dòng họ, xây dựng và tập hợp gắn kín các bạn trẻ trong và ngoài nước

 VI. CƠ S HOT ĐỘNG

CLB Tuổi trẻ họ Nguyễn Việt nam hoạt động theo mục đích tôn chỉ của Hội những người họ Nguyễn Việt Nam.

CLB có điều lệ riêng của mình

Website CLB: Trước mắt hoạt động trên Website: www.honguyenvietnam.vn trong mục CLB tuổi trẻ họ Nguyễn

Thư viện ảnh