Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 23/10/2018 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội bát hương trị giá 700.000đ lên bàn thờ họ Nguyễn Việt Nam và 25 cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do ông là tác giả trị giá 16.750.000đ

Ngày đăng: 25/10/2018
Tóm tắt:

Ngày 23/10/2018 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội bát hương trị giá 700.000đ lên bàn thờ họ Nguyễn Việt Nam và 25 cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do ông là tác giả trị giá 16.750.000đ

Nội dung:

Ngày 23/10/2018 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội bát hương trị giá 700.000đ lên bàn thờ họ Nguyễn Việt Nam và 25 cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do ông là tác giả trị giá 16.750.000đ

Thư viện ảnh