Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Điều lệ hoạt động hội người họ Nguyễn Việt Nam

Ngày đăng: 29/11/2012

Nội dung:

 ĐIÊÙ L

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

 HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

 

Điều 1: Hội có tên là: “ Hội người Họ Nguyễn Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế:   NGUYEN ASSOCIATION VIETNAM

Hội có lô gô của Hội: biểu tượng          

                                      NGUYỄN

                                   VIỆT   NAM

 Có 2 con rồng chầu 2 bên để nâng các chữ Nguyễn Việt Nam, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trên nền trống đồng Ngọc Lũ Việt Nam.

 

Có Websai: HoNguyenVietnam.VN.

Hội lấy đức thánh Tản Viên: Nguyễn Tuấn là biểu tượng ông tổ họ Nguyễn của mình, lấy đền Hạ , thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì. là nơi thờ đức thánh Tản Viên là nơi thờ cúng Tổ Tiên. Lấy ngày giỗ tổ Họ là ngày 6 tháng 11 (âm lịch) là ngày mất của đức thánh Tản Viên.

Điều 2: Hội người Họ Nguyễn Việt Nam là một tổ chức tự nguyện rộng rãi của những người cùng mang Họ Nguyễn ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài không phân biệt tôn giáo, tầng lớp, nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị xã hội có cùng tâm huyết tôn vinh, giữ gìn bảo tồn dòng họ mình.

            Hội hoạt động trên phạm vi cả nước. Hội có con dấu riêng. Trụ sở của Hôi: Trụ sở 1: tại số 45 phố Kim Mã, Ba Đình, TP. Hà Nội; Trụ sở 2 tai 18 đường 1F361 An Dương, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Hội hoạt động tuân thủ theo các qui định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 3: Hội hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục đem lại cho những người cùng mang Họ Nguyễn ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài có được những hiểu biết về lịch sử của dòng họ mình, từ đó khích lệ những người cùng mang Họ Nguyễn có tinh thần thương yêu giúp đỡ đùm bọc nhau, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, làm rạng danh Tổ tông, khích lệ con cháu họ Nguyễn noi theo các bậc tiền bối để xây dựng cuộc sống mới, văn minh. Góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và thịnh vượng

Hội giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ CỦA HỘI

 

Điều 4: Nhiệm vụ chủ yếu của Hội

Nghiên cứu nguồn gốc Họ Nguyễn Việt Nam, lịch sử phát triển và sự ra đời của các chi Họ.Tìm hiểu và vinh danh những danh nhân lịch sư, danh nhân văn hóa và những người thành đạt của dòng họ nhằm khích lệ con cháu họ Nguyễn ý thức về cội nguồn, tự hào và noi theo để xây dựng cuộc sống mới, văn minh. Góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, văn minh và thịnh vượng.

Nghiên cứu lịch sử họ Nguyễn, các gia phả của các chi họ, chắp nối các chi họ để tìm về cội nguồn Tiên Tổ.

Xây dựng quỹ công đức từ sự vận động đóng góp của những nhà hảo tâm, các doanh nhân mang dòng họ Nguyễn ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Để từ đó giúp đỡ về vật chất và tinh thần các gia đình, con em gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ và khích lệ các con em trong dòng tộc vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng cuộc sống.

Xây dựng nhà thờ họ Nguyễn tại Việt Nam, tôn tạo các di tích có liên quan đến các danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa họ Nguyễn.

Xây dựng mối liên kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong dòng họ, nhằm giao lưu hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ, tay nghề và nguồn nhân lực, giúp cộng đồng phát triển bền vững

Điều 5: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và danh dự của hội viên của Hội.

            Hội tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu để tuyên truyền về nguồn gốc, lịch sử phát triển họ Nguyễn Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển hội viên, quan tâm sự phát triển hội viên ở mọi tầng lớp. Phát triển hội viên tán trợ ở trong nước và nước ngoài nếu họ tự nguyện.

 

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

 

Điều 6: Người Việt Nam và người nước ngoài sống xa Tổ quốc mang họ Nguyễn có tâm huyết tôn vinh, giữ gìn bảo tồn dòng họ mình và tán thành điều lệ Hội, tự nguyện đăng ký  làm thành viên của Hội, tham gia các hoạt động của Hội thì sẽ được vào danh sách chính thức của Hội.

            Những người có nhiều đóng góp cho Hội có thể được cộng nhận là hội viên tán trợ hoặc hội viên danh dự của Hội.

Điều 7: Hội viên có nghĩa vụ:

            1. Thường xuyên tham gia hoạt động của Hội thông qua các chi hội, các trung tâm, các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu cơ sở của Hội.

            2. Chấp hành đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội và của Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước và địa phương.

            3. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia giáo dục lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người, mọi gia đình họ Nguyễn khi có khó khăn hoạn nạn.

            4. Chống mọi khuynh hướng chia rẽ, bè phái ảnh hưởng không tốt đến sự đoàn kết nhất trí và danh dự của Hội.

            5. Có tinh thần tự nguyện đóng góp, vận động mọi người đóng góp cho quỹ Hội và tham gia các chương trình dự án của Hội.

Điều 8: Hội viên có quyền lợi:

            1. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết, giám sát các hoạt động của Hội, góp ý kiến cho các lãnh đạo của Hội.

            2. Tham gia các cuộc họp cơ sở của Hội, các sinh hoạt và hoạt động phong tràocủa Hội

            3. Đề xuất các hoạt động, dự án, các cuộc vận động từ thiện, xây dựng của Hội.

            4. Được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh của Hội cơ sở và các cấp. Được tham gia bầu cử đại biểu để bầu ban chấp hành các cấp.

            5. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như danh dự nhân phẩm của hội viên.

            6. Được cấp thẻ hội viên.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC HỘI

 

Điều 9: Tổ chức Hội gồm có

1. Ban chấp hành Hội toàn quốc (trong ban chấp hành có ban điều hành)

2. Các chi hội ở các tỉnh, thành phố.

3. Các chi hội cơ sở: quận, huyện.

4. Phòng phát triển tài chính và triển khai các dự án.

5. Phòng nghiên cứu văn hóa lịch sử và tuyên truyền

Điều 10: Nhiệm kỳ Đại hội cơ sở và chi Hội là 2 năm, nhiệm kỳ Đại hội của Hội là 5 năm. Đại hội bất thường khi có 2/3 cơ sở đề nghị yêu cầu và chỉ được triệu tập khi nhiệm kỳ đã được ½ thời gian quy định.

Điều 11: Đại hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua

2. Thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới.

3. Thông qua tài chính Hội.

4. Thảo luận sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội.

5. Bầu ban chấp hành mới và các chức danh chủ chốt Hội và suy tôn Chủ tịch danh dự Hội nếu có yêu cầu.

Điều 12: Tiêu chuẩn hội viên được lựa chọn bầu vào BCH và các chức danh lãnh đạo Hội:

1. Có uy tín và nhân phẩm tốt, có năng lực đưa ra được các quyết sách điều hành, điều phối các hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Hội.

2. Có nhiệt tâm giúp đỡ các đối tượng của Hội.

3. Có khả năng và sức khỏe hoạt động.

4. Là người họ Nguyễn, có lý lịch rõ ràng

Điều 13: Trong thời gian hoạt động nếu Ủy viên BCH không tham gia sinh hoạt BCH nhiệm kỳ liên tục mà không báo cáo có lý do hoặc tự thấy không đủ điều kiện tham gia thì có thể làm văn bản xin miễn nhiệm hoặc BCH có thể miễn nhiệm.

            Ủy viên BCH có hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Hội hoặc phạm pháp luật Nhà nước thì BCH có thể miễn nhiệm hoặc xóa tên khỏi Hội.

Điều 14: Số lượng Uỷ viên BCH gọn nhẹ đủ năng lực do BCH cũ đề xuất và Đại hội quyết định. BCH Hội sẽ bầu ra Chủ tịch, các phó chủ tịch, và các trưởng phòng ban của Hội và phải được thông qua Đại hội lấy ý kiến và được quá bán hội viên của Đại hội đồng ý .

            Việc bổ sung Ủy viên BCH (nếu thiếu) phải được Hội nghị toàn thể BCH thông qua nhất trí. Nhưng số lượng bổ sung không được quá 20% tổng số Ủy viên BCH đã có.

            Kỳ họp thường xuyên BCH 1 năm 2 lần để đánh giá hoạt động Hội trong 6 tháng hoặc 1 năm và thông qua các chương trình công tác của Hội:

            - Kiểm điểm, đánh giá công tác của Hội đã đạt được và những tồn tại cần làm.

            - Xét nhân sự bổ sung, miễn nhiệm thay đổi của các cấp Hội (nếu có).

            - Thông qua tài chính Hội.

            - Xét khen thưởng Hội viên

Điều 15: Ban thường trực có 7 ủy viên gồm: Chủ tịch, 3 phó chủ tịch ở ba miền (Bắc, Trung, Nam), thư ký Hội, trưởng phòng phát triển tài chính và triển khai các dự án, trưởng phòng nghiên cứu văn hóa lịch sử và tuyên truyền.

            Kỳ họp thường xuyên của ban thường trực tối đa 3 tháng 1 lần.

            Nhiệm vụ của Ban thường trực:

            - Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hàng quý,  hàng năm và đôn độc hoạt động của các cơ sở.

            - Cử các chức danh để tham gia trực tiếp hoạt động của Hội và điều phối hoạt động gây quỹ, tuyên truyền hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của người họ Nguyễn Việt Nam, hoặc các vùng miền có thiên tai.

            - Giải quyết các đề nghị của cơ sở và khiếu nại, tố cáo của hội viên.

            Ban thường trực quyết định về việc thành lập văn phòng, kế toán trưởng, thủ quỹ, thư ký tổng hợp.

Điều 16: Hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách.

             Chủ tịch Hội là người chịu trách nhiệm, điều hành toàn diện hoạt động của Hội theo điều lệ và quy định của pháp luật Nhà nước. Là chủ tài khoản của Hội, là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về các khoản chi của Hội, có quyền ủy quyền cho phó chủ tịch thực hiện chức năng của mình.

            Các phó chủ tịch là người giúp chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phó chủ tịch thường trực giải quyết thay các công việc khi chủ tịch đi vắng hoặc được chủ tịch ủy quyền.

Thư ký hội: Giúp chủ tịch và các phó chủ tịch thực hiện việc truyền đạt các chủ trương, đường lối của Hội. Tổ chức các hội nghị, đại hội của Hội. Tiếp thu, ghi chép các ý kiến của các hội viên, các tổ chức, các doanh nghiệp doanh  nhân góp ý cho Hội.

Điều 17: Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra có 3 thành viên: Trưởng ban, phó ban và ủy viên. Ban kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra hoạt động của Hội theo định kỳ việc chấp hành điều lệ và tổ chức Hội

2. Kiểm tra quỹ và tài chính Hội và thực hiện quy tắc về kế toán, thủ quỹ, thu chi..

3. Kiểm tra các tổ chức cơ sở.

4. Cùng Ban thường trực giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Hội và hội viên.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

 

Điều 18: Nguyên tắc tài chính của Hội:

            Hội phải tổ chức công tác kế toán thống kê theo đúng các quy định của pháp lệnh kế toán thống kê, chấp hành các chế độ, quy định về hóa đơn, chứng từ kết toán.

            Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, các doanh nhân, các nhân đóng góp ủng hộ, tài trợ và được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

            Lập và gửi đầy đủ đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu chi hàng năm cho ban thường trực và Đại hội của Hội

Điều 19: Nguồn thu và nội dung chi của Hội:

1. Nguồn thu:

- Hội phí của hội viên (chỉ dành cho những người có đủ khả năng đóng hội phí).

- Hội viên tự nguyện đóng góp (ngoài phần hội phí).

- Các nguồn thu gây quỹ qua các hoạt động của Hội.

- Các nguồn thu do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ.

- Đất đai, nhà cửa, phương tiện do tài trợ.

2. Các khoản chi:

- Trợ cấp học bổng cho học sinh sinh viên họ Nguyễn nghèo học giỏi

- Trợ cấp đột xuất cho các đối tượng họ Nguyễn bị thiên tai, bão lụt.

- Trợ cấp cho trẻ em, người tàn tật, gia đình trong họ khó khăn, hoạn nạn, người có bệnh hiểm nghèo, nghèo khổ.

- Chi phí bảo đảm 1 phần cho hoạt động của BCH xăng xe, văn phòng phẩm, tiền đi lễ tại các chi Họ.

- Chi cho các hoạt động của các cuộc gặp gỡ giao lưu, Tết, Đại hội…

- Chi cho việc thực hiện các dự án như tu bổ các di tích đền đài miếu mạo của những danh nhân mang họ Nguyễn. Xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

- Chi mua quần áo đỏ, quà biếu tặng các cụ trong họ hưởng thọ từ 100 tuổi trở lên

BCH Hội có quy chế cụ thể về quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng định mức các khoản chi.

            Các khoản chi được thực hiện theo quy định của điều lệ Hội phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 20: Tài sản của Hội

1. Tất cả tài sản của Hội đều giao cho BCH Hội quản lý để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

2. Các tài sản của Hội phải được sử dụng hiệu quả đúng mục đích, đúng pháp luật

3. Trường hợp Hội ngừng hoạt động (giải thể, chia tách, sát nhập) thì tài sản Hội được sử lý như sau: Sau khi đã quyết toán tất cả các khoản nợ (nếu có) số tài sản còn lại kể cả đất đai, nhà thờ Họ sẽ được cung tiến vào việc duy trì, tu bổ cho nhà thờ Họ Nguyễn và các di tích lịch sử có liên quan đến họ Nguyễn.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 21: Những hội viên và cơ sở có đóng góp nhiều thành tích sẽ được BCH Hội xét khen thưởng bằng nhiều hình thức như: Giấy khen, bằng khen, huy hiệu, bằng ghi công, bằng tôn vinh, tạc trên bia đá tại nơi nhà thờ họ Nguyễn

Điều 22: Cá nhân đơn vị nào lợi dụng danh nghĩa Hội để hoạt động vụ lợi, vi phạm điều lệ Hội tùy theo mức độ sẽ bị phê bình hoặc xóa tên hội viên, thu hồi những đồng tiền bất chính do vụ lợi mà có. Nếu nặng hơn sẽ chuyển đến cơ quan pháp luật xử lý theo quy định.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 23: Điều lệ này gồm 7 chương 24 điều đã được Đại hội đại biểu họ Nguyễn Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 2 năm 2012 và có hiệu lực cùng ngày.

Điều 24: Đại hội Đại biểu của Hội mới được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Hội và phải được 2/3 số đại biểu tán thành mới có giá trị thi hành.

 

                                                            Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2012

                                                                               Chủ tich Hội

 

 

                                                                     TS. Nguyễn Văn Kiệm             

 

Thư viện ảnh