Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Danh sách công đức từ 24/11/2019 đến 6/3/2020

Ngày đăng: 15/04/2020
Tóm tắt:

Danh sách công đức từ 24/11/2019 đến 6/3/2020

Nội dung:

1

24/11/2019

Cụ Nguyễn Văn Mỹ

33 Phan Bội Châu, hòa Kiếm Hà Nội

100.000.000 từ tiền cho Hội vay năm 2017

2

1571272019

Ông Nguyễn Tấn Thỉnh, bà Nguyễn Thị Huyền

Đại Bái Bắc Ninh

1 chiếc cúp Kinh Dương Vương bằng đồng

2

6/3/2020

Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh

1.000.000

3

6/3/2020

Anh Nguyễn Quang Trung

Quế Võ Bắc Ninh

4.301.000

 

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh