Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HỘI TỪ NGÀY THÀNH LẬP 24/2/2012 ĐẾN 13/12/2015

Ngày đăng: 15/12/2015

Nội dung:

 + Kết toán tiền của Hội từ ngày thành lập 24/2/2012 đến ngày 4/12/2014

Tổng thu – tổng chi: 19.847.300 - 10.208.500 = 9.638.800đ

+ Tiền của Hội sau đại hội trù bị ngày 06/12/2014

Thực thu – thực chi: 27.500.000đ – 11.180.000đ = 16.320.000đ

+ Quyết toán tiền của Hội từ ngày 4/12/2014 đến ngày 8/12/2014

Tổng thu: Thu cũ còn + Thu Hội nghị trù bị còn:

9.638.800đ + 16.320.000đ = 25.958.800đ

+ Tổng cộng kết toán cho Đại hội ngày 27/12/2015

Tổng thu: 110.200.000đ

Tổng chi: 37.802.000đ

Còn lại: 110.200.000đ - 37.802.000đ = 72.398.000đ

+ Quyết toán tiền của Hội từ ngày 8/12/2014đến ngày 29/12/2014

Tổng thu: 147.658.800đ  trong đó:

- Thu cũ đến ngày 8/12/2014 :     25.958.800đ

- Thu từ 9/12/2014- 11/12/2014:   11.500.000đ

- Thu từ Đại hội:    110.200.000đ

Tổng chi: 42.013.400đ

- Chi tính từ ngày 9/12/2014 đến 17/12/2014: 4.211.400đ

- Chi cho Đại Hội: 37.802.000đ

Tổng thu – Tổng chi: 147.658.800đ - 42.013.400đ = 105.645.400đ

Số tiền của Hội còn tính đến ngày 29/12/2014 là: 105.645.400đ

+ Quyết toán tiền của Hội từ ngày 29/12/2014 đến ngày 25/8/2015

+ Tổng thu: (Bảng thu số 2 từ ngày 29/12/2014 đến ngày 25/8/2015) là:  18.300.000 đ

+ Tổng chi: (Bảng chi số 2 từ ngày 29/12/2014 đến ngày 25/8/2015) là: 48.513.000đ

Chênh lệch là: Tổng chi – Tổng thu = 48.513.000đ - 18.300.000 đ = 30.213.000 đ (âm)

+ Tiền Hội còn lại đến ngày 25/8/2015 là: 105.645.400đ -  30.213.000 đ = 75.432.400đ

Số tiền nay đang gửi ở các sổ tiết kiệm tại ngân hàng NN&PTNT Hà Nội, phòng giao dịch Ba Đình.

Quyết toán tiền của Hội từ ngày 25/8/2015 đến ngày 13/12/2015:

+ Tiền thu: 2.044.300đ

+ Tiền chi:  3.513.300đ

Tổng chi – tổng thu = 3.513.300đ – 2.044.300đ = 1.509.000đ (âm)

Tổng tiền Hội còn đến ngày 13/12/2015 là:

75.432.400đ1.509.000đ = 73.923.400đ (Bẩy ba triệu chín trăm hai ba ngàn bốn trăm đồng)

Những khoản chi lớn từ 10 triệu đều được thông qua thường trực BCH Hội, còn đa phần là chi cho các cuộc thăm viếng, in ấn tài liệu và tất cả đều có giấy biên nhận, ghi chép đầy đủ.

+ Những chuyến đi xa Hội đều nhận được sự tài trợ về tiền xăng xe mà chủ yếu của ông Nguyễn Văn Kiệm  ông Nguyễn Văn Bình.

+ Hội cũng chưa chi một đồng tiền về ăn uống trong các cuộc đi thăm viếng mà luôn từ sự đóng góp chung của đoàn, duy 1 lần chi cho đoàn đi lễ Đức thánh Tản Viên trong ngày Đại Hội 27/12/2015 Tiền ăn tối của đoàn là 1.900.000đ.

Thư viện ảnh