Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

KẾT TOÁN THU CHI NĂM 2019

Ngày đăng: 20/01/2020
Tóm tắt:

KẾT TOÁN THU CHI NĂM 2019

Nội dung:

KẾT TOÁN THU CHI NĂM 2019

Thu:

+ Chuyển từ số dư tính đến 8/11/2019 đã báo cáo trước Đại hội trù bị ngày 24/11/2019 : 287.319.940 đ

+ Bản thu số 2/2019 từ ngày 9/11/2019 – 31/12/2019: 44.911.941đ

+ Tổng số dư đến 8/11/2019 + bảng thu số 2: 332.231.881đ

Chi:

+ Bảng chi số 2 /2019 (từ ngày 09/11/2019 – 31/12/2019: 60.860.600 đ

+ Các khoản đã tính vào Đại hội trù bị và Đại hội II: 15.230.900 đ

+ Còn phải tính là: 64.636.800 đ - 15.230.900 đ = 49.405.90000đ

+ Số dư năm 2019: 332.231.881đ – 49.405.900đ = 282.825.981đ (Hai trăm tám hai triệu tám trăm hai mươi năm ngàn chín tăm tám mốt đồng)

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh