Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

KẾT TOAN THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2020

Ngày đăng: 24/02/2021
Tóm tắt:

KẾT TOAN THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2020

Nội dung:

Tổng thu năm 2020: 401.912.867 đ

Tổng chi năm 2020: 488.961.945 đ

Tồn từ năm 2019 chuyển qua: 288.825.981 đ

Tồn năm 2020 chuyển sang năm 2021: 141.776.903 đ

Số liệu này đã được Kế toán Nguyễn Hải làm và Chủ tịch HĐHNVN - Ts. Nguyễn Văn Kiệm kiểm tra

Hà Nội ngày 24/02/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh