Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Kết toán thu chi năm 2016

Ngày đăng: 15/01/2019
Tóm tắt:

Kết toán thu chi năm 2016

Nội dung:

KẾT TOÁN NĂM 2016 (Tính đến ngày 31/12/2016)

+ Tiền chuyển từ năm 2015 sang: 74.627.400đ

+ Tiền chênh còn dư năm 2016: 16.750.000 - 15.112.000 = 1.638.000đ

+ Tiền còn dư năm 2016: 74.627.400đ + 1.638.000đ = 76.265.400đ ( Bẩy sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn bốn trăm đồng)

Tiền dư này đều ở trong các sổ gửi tiết kiệm ở ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Thư viện ảnh