Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Kết toán thu chi năm 2017

Ngày đăng: 15/01/2019
Tóm tắt:

Kết toán thu chi năm 2017 

Nội dung:

KẾT TOÁN NĂM 2017 (Tính đến ngày 11/8/2017)

+ Tiền chuyển từ năm 2016 sang: 76.265.400đ

+ Tiền thu 2017 (tính đến 11/8/2017) : 62.950.000đ

- Tiền công đức: 58.750.000đ

- Tiền bán sách (cuốn lịch sử và cuốn Di sản) : 4.200.000đ

+ Tiền chi 2017 (tính đến 11/8/2017: 12.134.000đ

Trong đó:

- Pho to tài liệu: 131.000đ

- Gửi EMS: 417.000đ

- In bằng khen, tờ công đức là làm khung bằng khen: 3.510.000đ

- Mua văn phòng phẩm: 920.000đ

- Tiền đi lễ, phúng viếng, lẵng hoa và tiền mừng: 7.156.000đ

+ Tiền chênh còn dư năm 2017: 62.950.000- 12.134.000 = 50.816.000đ

+ Tiền còn dư năm 2017 (đến ngày 11/8/2017): 76.265.400đ + 50.816.000đ = 127.081.400đ ( Một trăm hai mươi bẩy triệu không trăm tám mươi mốt ngàn bốn trăm đồng)

Tiền dư này đều ở trong các sổ gửi tiết kiệm ở ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Thư viện ảnh