Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Kết toán tiền của hội đến ngày 31/12/2015

Ngày đăng: 31/12/2015

Nội dung:

 + Bảng thu số 4 tính từ ngày 13/12/2015 đến ngày 31/12/2015: 24.840.000

+ Bảng chi số 4 tính từ ngày 14/12/2015 đến ngày 31/12/2015: 24.136.000

+ Tiền cũ còn: 73.923.400đ

Kết toán: 73.923.400đ + (24.840.000 - 24.136.000) = 74.627.400đ ( Bẩy tư triệu sáu trăm hai mươi bẩy ngàn bốn trăm đồng)

Thư viện ảnh