Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Tiền của Hội sau Hội nghị Yên Dũng ngày 17/9/2017

Ngày đăng: 15/01/2019
Tóm tắt:

Tiền của Hội sau Hội nghị Yên Dũng ngày 17/9/2017

Nội dung:

Tiền thu và bù chi trong Hội nghi Yên Dũng 17/9/2017

148.200.000đ42.519.000 đ = 105.681.000đ

Tiền cụ Mỹ cho vay và còn lại công đức đã thu bù chi trong Hội nghị: 100.000.000đ + 105.681.000đ = 205.681.000đ

Tổng tiền dư 2017 + Tiền sau hội nghị Yên Dũng: 127.081.400đ + 205.681.000đ = 332.762.400đ

Thư viện ảnh