Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

Ngày đăng: 06/10/2019
Tóm tắt:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

CÔNG TÁC NHỚ VỀ CỘI NGUỒN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

+ Đi lễ Đức thánh Tản Viên - Nguyễn Tuấn

Nội dung:

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ NGUYỄN LẦN THỨ II -

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (Tiếp theo)

CÔNG TÁC NHỚ VỀ CỘI NGUỒN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

Con người có tổ có tông

Như cây có cội như sông có nguồn

Tổ tông người Việt cũng là Tổ tông họ Nguyễn Việt Nam, điều này cho ta thêm tự hào về nguồn cội của dòng họ. Nhớ về cội nguồn, mùa xuân hàng năm Hội người họ Nguyễn Việt Nam đều tổ chức đi lễ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương, Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu cơ, Đức Vua Hùng và Đức thánh Tản Viên – Nguyễn Tuấn và những người có công với đất nước

 

+ Đi lễ Đức thánh Tản Viên - Nguyễn Tuấn

 

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh