Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ Đ ẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG

Ngày đăng: 11/03/2016

Nội dung:

 Căn cứ vào đề nghị của Ban vận động thành lập hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang ngày 09 tháng 03 năm 2016.

Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã ra Quyết định thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang hoạt động tuân thủ theo Điều lệ của Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Đại hội đại biểu thành lập Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 25/3/2016 tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đại hội sẽ thông qua điều lệ của Hội người họ Nguyễn Việt Nam, cương lĩnh hoạt động và bầu ban chấp hành Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Hội người họ Nguyễn Việt Nam Đại hội Hội người họ Nguyễn Việt Nam tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp

                                               Hà Nội, ngày 11/3/2016

                                                         Chủ tịch

 

                                            Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Thư viện ảnh