Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

Ngày đăng: 28/12/2019
Tóm tắt:

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

Nội dung:

Trong tiếng Việt, đoàn kết có nghĩa là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, "Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung".

Đoàn kết và đại đoàn kết dân tộc là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. Tư tưởng “Đoàn kết” và “Đoàn kết dân tộc” là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ thời kỳ đầu lãnh đạo cách mạng cho đến lúc Người sắp ra đi đặc biệt quan tâm và coi trọng.

Có thể nói, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta chỉ có thể được thực hiện và thành công bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, theo quan niệm của Người “đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.(http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/)

Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công đại thành công”Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961. Người gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự. Hồ Chủ tịch luôn xem đại đoàn kết dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động (http://www.bienphong.com.vn/).

Với một tổ chức xã hội cũng như một dòng họ muốn đi tới thành công trong sự nghiêp của mình thì tư tưởng Đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là kim chỉ nam của tổ chức hay dòng họ ngày nay. Vậy mọi người họ Nguyễn Việt Nam chúng ta hãy bỏ qua tất cả những niềm khúc quẩn quanh hãy vì dòng họ mà  thực hiện tư tưởng Đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đây chính là con đường dẫn đến sức mạnh và sự thành công của họ Nguyễn chúng ta.

Chúc các bạn đoàn kết và thành công!

Hà Nội, ngày 28/12/2019

TM/HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh