Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Kết toán thu chi từ sau hội nghị ở Yên Dũng ngày 17/9/2017 đến hết ngày 31/12/2018

Ngày đăng: 15/01/2019
Tóm tắt:

Kết toán thu chi từ sau hội nghị ở Yên Dũng ngày 17/9/2017 đến hết ngày 31/12/2018

Nội dung:

Kết toán thu chi từ sau hội nghị ở Yên Dũng ngày 17/9/2017 đến hết ngày 31/12/2018:

+  Tổng chi qua các bảng chi số 3 số 4 và số 5 từ sau ngày 17/9/2017 đến 31/12/2018 là 47.143.000đ

+ Tổng thu qua các bảng thu công đức + tiền bán sách + tiền lãi ngân hàng do gửi tiết kiệm từ ngày thành lập đến 7/5/2018 là: 29.594.000đ

 Số dư âm là: 47.143.000đ - 29.594.000đ = - 17.549.000đ

Quỹ Hội đến hết ngày 31/12/2018 còn lại là (kể cả 100 triệu cụ Mỹ cho Hội vay):

332.762.400đ – 17.549.000đ = 315.213.400đ (Ba trăm mười lăm triệu hai trăm mười ba ngàn bốn trăm đồng). Số tiền này đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng CP Sài Gòn.

Thư viện ảnh