Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

KẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ngày đăng: 20/01/2023
Tóm tắt:

KẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2022

Nội dung:

KẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2022

Tồn từ năm 2021 chuyển sang: 228.898.275 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu tám trăm chín tám ngàn hai trăm bảy mươi lăm đồng)

+ Tổng thu trong năm 2022: 140.823.000đ (Một trăm bốn mươi triệu tám trăm hai mươi ba ngàn đồng)

Trong đó:

Tiền công đức: 124.400.000đ

Các thu khác: Bao sái, lãi tiết kiệm: 16.423.000đ

+ Tổng chi: 150.656.495đ (Một trăm năm mươi triệu sáu trăm năm sáu ngàn bốn trăm chin lăm đồng)

+ Tồn chuyển sang năm 2023: 219.064.780,00 (Hai trăm mười chín triệu không trăm sáu mươi tư ngàn bẩy trăm tám mươi đồng)

Số liệu do  kế toán chuyển sang, chủ tịch HDDHNVN đã kiểm tra.

Hà Nội, ngày 20/01/2023

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh