Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC HỌ NGUYỄN DUY PHONG VÂN

Ngày đăng: 01/08/2017
Tóm tắt:

PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC HỌ NGUYỄN DUY PHONG VÂN

Nội dung:

   1 Nguyễn Duy Tồ (Phịu Ân) vợ Nguyễn Thị Từ Hưởng)
    Cụ có hai người con trai là đời thứ hai của dòng họ có hai giả thiết: 
    Giả thiết 1: Cụ Nguyễn Đăng Tướng là anh vì mộ chí đang ở Mả Cà thôn Tân Phong xã Phong Vân do cụ Nguyễn Duy Diên giữ và chông coi theo lệ con ở đâu mộ cha ở đó.
    Giả thiết thứ 2: Cụ Nguyễn Đăng Thành là anh vì trong văn tự do cụ Nguyễn Kim Khuê ghi chép để lại.
    Theo quyết định của dòng họ người viết phả này để cụ Nguyễn Đăng Thành là anh
   2.1 Nguyễn Đăng Thành (ngánh 1 đời 2 ở Phong Vân) vợ Nông Từ Chí
   2.2 Nguyễn Đăng Tướng (ngánh 2 đời 2 ở Cổ Đô) vợ Phạm Từ Thục
   3.1.1 Nguyễn Duy Thuật vợ  Từ  Liên (ngánh 1-1 đời 3 ở Phong Vân)
   3.1.2. Nguyễn Duy Phồ vợ Từ Khiết (ngánh 1-2 đời 3 ở Phong Vân)
   3.2.1 Nguyễn Duy Cương (Chấn Phủ) vợ Đào Thị Đoan  (ngánh 2 đời 3 ở Cổ Đô)
   4.1.1.1 (khuyết danh) (con cụ Thuật, ngánh 1-1-1 đời 4 ở Tân Phong, Phong Vân)
   4.1.2.1 Nguyễn Duy Tích vợ Từ Xương (ngánh 1-2-1 đời 4 ở Tân Phong, Phong Vân)
   4.1.2.2 Nguyễn Duy Chung (Phúc Chính) vợ Ngô Thị Giỏi (Từ Giang) (ngánh 1-2-2 Tân Phong, Phong Vân)
   4.1.2.3 Nguyễn Hoàng Chuông vợ Trịnh Thị Khâm (ngánh 1-2-3 đời 4 ở Vân Hội, Phong Vân)
   4.2.1.1 Nguyễn Cao Phong (Cầu Phúc) vợ Nguyễn Thị Hạnh (Từ Mẫu) và Bùi Thị Diệu Mỹ (ngánh 2 Cổ Đô)
   5.1.1.1.1 (Khuyết danh) (cháu cụ Thuật)
   5.1.2.1.1 Nguyễn Duy Điểm (Từ Huấn)
   5.1.2.1.2 Nguyễn Duy Biện vợ Hoàng Thị Nịnh
   5.1.2.1.3 Nguyễn Duy Tố vợ Bùi Thị Nẫm
   5.1.2.1.4 Nguyễn Duy Phát vợ Ngô Thị Hảo
    5.1.2.2.1 Nguyễn Duy Trường (Thuần Phúc) vợ Phạm Thị Lung (Từ Long)   
    5.1.2.2.2 Nguyễn Duy  Nghị vợ Nguyễn Thị Hé
    5.1.2.2.3 Nguyễn Duy Buôn 
    5.1.2.2.4 Nguyễn Duy Bây vợ Hà Thị Đổng
    5.1.2.2.5 Nguyễn Duy Cơ
    5.1.2.3.1  Nguyễn Hoàng  Thường  vợ  Ngô Thị Quánh
    5.2.1.1.1 Nguyễn Đạt Hào vợ Phan Thị Phiến và Nguyễn Thị Quyên
    5.2.1.1.2 Nguyễn Duy Bẹp (Chất trực) vợ Từ Hoà
     6.1.1.1.1.1 (Khuyết danh) (chắt cụ Thuật)
    6.1.2.1.1.1 (Khuyết danh) (con cụ Điểm) 
    6.1.2.1.2.1 (Khuyết danh) (con cụ Biện)
    6.1.2.1.3.1 (Khuyết danh) (con cụ Tố)
    6.1.2.1.4.1 (Khuyết danh) (con cụ Phát)
    6.1.2.2.1.1 Nguyễn Duy Lịch (Phúc Lạc) vợ Phạm Thị Nhỡ (Từ Tấn)
    6.1.2.2.1.2 Nguyễn Duy Tẩm (Phúc Khánh) vợ Lê Thị Kính (Diệu Cúc)
    6.1.2.2.2.1 Nguyễn Duy  Bình Vợ Phạm Thị Bẻm
    6.1.2.2.2.2 Nguyễn Duy  Đính vợ Nguyễn Thị Của
    6.1.2.2.3.1 Nguyễn Duy Bền
    6.1.2.2.3.2 Nguyễn Duy Nghề
    6.1.2.2.4.1 Nguyễn Duy Nhẫm
    6.1.2.2.5.1 Nguyễn Duy Cối
    6.1.2.3.1.1  Nguyễn Hoàng  Nhuận vợ Hà Thị Tân
    6.1.2.3.1.2  Nguyễn Hoàng  Kỳ vợ  Muội Thị Yến
    6.1.2.3.1.3  Nguyễn Hoàng  Tráng  vợ  Ngô Thị Nương
    6.2.1.1.1.1 Nguyễn Duy Công (Đạt Hoà) vợ Nguyễn Từ Thận
    6.2.1.1.1.2  Khuyết danh (con ông Nguyễn Đạt Hào) 
    6.2.1.1.1.3 Nguyễn Duy Nhàn (Cương Nhàn) vợ Nguyễn Thị Thiết
    6.2.1.1.2.1 Nguyễn Duy Lời
    6.2.1.1.2.2  Nguyễn Văn Tròn
     7.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Nghĩ vợ Vũ Thị Công (Càng)
    7.1.2.1.1.1.1(Khuyết danh) (cháu cụ Điểm)
    7.1.2.1.2.1.1 (Khuyết danh) (cháu cụ Biện)
    7.1.2.1.3.1.1 (Khuyết danh) (cháu cụ Tố)
    7.1.2.1.4.1.1 (Khuyết danh) (cháu cụ Phát)
    7.1.2.2.1.1.1 Nguyễn Duy Nghiễm vợ Nguyễn Thị Phèo (Từ Hiệp)
    7.1.2.2.1.1.2 Nguyễn Duy Huân (Phúc Cao) vợ Đinh Thị Hũ
    7.1.2.2.1.1.3 Nguyễn Duy Dũng vợ Vũ Thị Tín và Lê Thị Tỉnh
    7.1.2.2.1.1.4 Nguyễn Duy Quỷnh vợ Trương Thị Hương
    7.1.2.2.1.1.5 Nguyễn Duy Luân vợ Trần Thị Thuần
    7.1.2.2.1.1.6 Nguyễn Duy Loan vợ Nguyễn Thị Diên
    7.1.2.2.1.1.7 Nguyễn Duy Khang (Phúc Chung) vợ Hoàng Thị Mọc (Từ Thảo)
    7.1.2.2.1.2.1 Nguyễn Duy Biên vợ Hà Thị Nhính và Hà Thị Bơ (0 con)
    7.1.2.2.1.2.2 Nguyễn Duy Viện vợ Hoàng Thị Tèo
    7.1.2.2.1.2.3 Nguyễn Duy Liên vợ Hà Thị Hót
    7.1.2.2.1.2.4 Nguyễn Duy Luận vợ Nguyễn Thị Lới
    7.1.2.2.1.2.5 Nguyễn Duy Quyền vợ Hà Thị Tữu và Nguyễn Thị Mạnh
    7.1.2.2.1.2.6 Nguyễn Duy Huyên vợ Lê Thị Nhượng
    7.1.2.2.2.1.1 Nguyễn Duy  Tĩnh vợ Nguyễn Thị Sót
    7.1.2.2.2.2.1 Nguyễn Duy  Mỹ vợ Nguyễn Thị Sên
    7.1.2.2.3.1.1 Nguyễn Hoàng Noãn vợ ngô thị cấp 
    7.1.2.2.3.1.2 Nguyễn Duy Khíu vợ Hoàng Thị Lượng
    7.1.2.2.3.2.1 Nguyễn Duy Huấn vợ Đinh Thị Xế
    7.1.2.2.3.2.2 Nguyễn Duy Bờm vợ Nguyễn Thị Lục
    7.1.2.2.4.1.1 Nguyễn Duy Hiển vợ Hà Thị Thuật
    7.1.2.2.4.1.2 Nguyễn Duy Vinh vợ Nguyễn Thị Chuột
    7.1.2.2.5.1.1 Nguyễn Duy Sân
    7.1.2.2.5.1.2 Nguyễn Duy Chù vợ Chúc Thị Hữu
    7.1.2.3.1.1.1  Nguyễn Hoàng Noãn vợ Ngô Thị Cấp
    7.1.2.3.1.2.1  Nguyễn Văn Tân vợ Ngô Thị Vơn
    7.1.2.3.1.2.2  Nguyễn  Hoàng  Lường
    7.1.2.3.1.2.3  Nguyễn Hoàng  Hề
    7.1.2.3.1.2.4  Nguyễn Văn Tốn
    7.1.2.3.1.3.1 (Khuyết danh) (con cụ Tráng )
    7.1.2.3.1.3.2 Nguyễn Văn Thư  vợ Nguyễn Thị Mực
    7.2.1.1.1.1.1 (Khuyết danh) (con Nguyễn Duy Công)
    7.2.1.1.1.1.2 (Khuyết danh) (con Nguyễn Duy Công)
    7.2.1.1.1.2.1 Nguyễn Văn Đục vợ Đào Thị Chính 
    7.2.1.1.1.3.1 Nguyễn Văn Chúc vợ Nguyễn Thị Đỗ
    7.2.1.1.1.3.2 Nguyễn Văn Ốc
    7.2.1.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Nhuần  vợ Nguyễn Thị Lộ
    7.2.1.1.2.1.2 Nguyễn  Duy Khánh vợ Bùi Thị Nhỡ
    7.2.1.1.2.2.1  Nguyễn Văn Vuông  vợ  Bùi Thị Đệ
     8.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Oong  vợ Phạm Thị Đạt
     8.1.1.1.1.1.1.2 Nguyễn Duy  Để Vợ Ngô Thị Bách
    8.1.2.1.1.1.1.1 Nguyễn  Duy Hạ 
    8.1.2.1.2.1.1.1 Nguyễn Duy  Địch  vợ Phạm Thị Túc 
    8.1.2.1.2.1.1.2 Nguyễn Duy  Đối  vợ Trần Thị Nọt
    8.1.2.1.3.1.1.1 Nguyễn Duy Chiểu  vợ Hoàng Thị Sơn 
    8.1.2.1.3.1.1.2 Nguyễn Duy Tơ vợ Hoàng Thị Sắn 
    8.1.2.1.3.1.1.2 Nguyễn Duy Kiên 
    8.1.2.1.4.1.1.1 Nguyễn Duy Tuyền (Thuyền) vợ Hoàng Thị Giáp
    8.1.2.1.4.1.1.2 Nguyễn Duy Liệu (Liên)
    8.1.2.1.4.1.1.3 Nguyễn Duy Cuông vợ Đinh Thị Phức
    8.1.2.2.1.1.1.1 Nguyễn Duy Tố ( Tự Huệ) vợ Trần Thị Nịnh (Từ Tháp)
    8.1.2.2.1.1.1.2  Nguyễn Duy Quyền ( Tự Nghĩa) vợ Lê Thị Cói
    8.1.2.2.1.1.1.3   Nguyễn Duy Trọng  vợ Nguyễn Thị Giáp và Hoàng Thị Yên
    8.1.2.2.1.1.1.4  Nguyễn Duy Thọ vợ Hà Thị Mau
    8.1.2.2.1.1.1.5  Nguyễn Duy  Hoán vợ Phạm Thị Lập
    8.1.2.2.1.1.2.1 Nguyễn Duy Đột (Phúc Điệt) vợ Phạm Thị Giữ và Lê Thị Dịu
    8.1.2.2.1.1.3.1 Nguyễn Duy Tặng vợ Lê Thị Xuyến và Phùng Thị Cúc
    8.1.2.2.1.1.3.2 Nguyễn Duy Thuỵ vợ Ngô Thị Mọt và Trần Thị Ba
    8.1.2.2.1.1.3.3 Nguyễn Duy Tuỵ vợ Trương Thị Lội và Trần Thị Chà
    8.1.2.2.1.1.4.1 Nguyễn Duy Thinh vợ Phùng Thị Phúc
    8.1.2.2.1.1.4.2 Nguyễn Duy  Vinh (tự Huấn) vợ Lê Thị Lộc
    8.1.2.2.1.1.5.1 Nguyễn Duy Toạ vợ Lê Thị Sen
    8.1.2.2.1.1.6.1 Nguyễn Duy Hiển vợ Nguyễn Thị Xoè
    8.1.2.2.1.1.7.1 Nguyễn Duy Thuyết vợ Đinh Thị Lộc 
    8.1.2.2.1.1.7.2  Nguyễn Duy Nhuần vợ Hoàng Thị Khay
    8.1.2.2.1.1.7.3  Nguyễn Duy Nhuấn vợ Phạm Thị Sự
    8.1.2.2.1.2.2.1  Nguyễn Duy Miễn
    8.1.2.2.1.2.3.1 Nguyễn Duy Liền
    8.1.2.2.1.2.4.1 Nguyễn Duy Nhuận vợ Trần Thị Căn
    8.1.2.2.1.2.4.2  Nguyễn Duy Nhã vợ Lê Thị Gắm
    8.1.2.2.1.2.4.3  Nguyễn Duy Nhạ vợ Trần Thị Di
    8.1.2.2.1.2.5.1 Nguyễn Văn Dục vợ Ngô Thị Lộc 
    8.1.2.2.1.2.5.2 Nguyễn Văn Dưỡng vợ Lê Thị Tuyến
    8.1.2.2.1.2.5.3 Nguyễn Văn Lưỡng vợ Nguyễn Thị Dưỡng
    8.1.2.2.1.2.6.1 Nguyễn Duy Vinh*(con nuôi cụ Nguyễn Duy Huyên) vợ Hà Thị Mơ và Nguyễn Thị Lan
    8.1.2.2.2.1.1.1 Nguyễn Duy  Túc vợ Phạm Thị Sơn
    8.1.2.2.2.1.1.2 Nguyễn Duy Mai vợ Nguyễn Thị Vin
    8.1.2.2.2.1.1.3 Nguyễn Duy Dong vợ Trần Thị Mùi
    8.1.2.2.2.2.1.1 Nguyễn Duy Ước 
    8.1.2.2.3.1.2.1 Nguyễn Duy Nụ vợ Hà Thị Quýnh
    8.1.2.2.3.2.1.1 Nguyễn Duy Phương vợ Phạm Thị Năm 
    8.1.2.2.3.2.2.1 Nguyễn Văn Dậu
    8.1.2.2.4.1.1.1 Nguyễn Duy Trạch
    8.1.2.2.4.1.2.1 Nguyễn Duy Tự vợ Hoàng Thị Sắn và Lê Thị Cửu 
    8.1.2.2.5.1.1.1  Nguyễn Duy Huân vợ Phạm Thị Tít
    8.1.2.2.5.1.1.2  Nguyễn Duy Thoai vợ Phạm Thị Thuỳ
    8.1.2.2.5.1.2.1 Nguyễn Duy Huấn vợ Vũ Thị Giáp
    8.1.2.2.5.1.2.2 Nguyễn Văn Sang
    8.1.2.2.5.1.2.3 Nguyễn Duy Liên  vợ Trương Thị Thăng
    8.1.2.2.5.1.2.4 Nguyễn Duy Kiên
    8.1.2.3.1.1.1.1  Nguyễn Văn Khuyến vợ Ngô Thị Đãng
    8.1.2.3.1.2.1.1  Nguyễn Văn Hỹ vợ Nguyễn Thị Nhục
    8.1.2.3.1.2.1.2 Nguyễn Văn Nhược vợ Chu Thị Ân 
    8.1.2.3.1.2.2.1  Nguyễn  Văn Mạch 
    8.1.2.3.1.2.2.2  Nguyễn  Văn Vân vợ Phùng Thị Khuông
    8.1.2.3.1.2.3.1  Nguyễn Văn Tụn
    8.1.2.3.1.2.3.2  Nguyễn Duy Niệm
    8.1.2.3.1.2.4.1 Nguyễn Văn Vấn
    8.1.2.3.1.2.4.2 Nguyễn Văn Khải
    8.1.2.3.1.3.1.1 Nguyễn Văn Lạp vợ Ngô Thị Tục 
    8.1.2.3.1.3.1.2 Nguyễn Văn Thai vợ Nguyễn Thị Phơn
    8.1.2.3.1.3.1.3 Nguyễn Văn Doi
    8.1.2.3.1.3.1.4 Nguyễn Văn Thoái  vợ Ngô Thị Diệm
    8.1.2.3.1.3.1.5 Nguyễn Văn Thừa vợ Đào Thị Phót
    8.1.2.3.1.3.2.1  Nguyễn Văn Dực vợ Lê Thị Phúc
    8.1.2.3.1.3.2.2  Nguyễn Văn Bưởng  vợ Ngô Thị Chấp
    8.1.2.3.1.3.2.3  Nguyễn Văn Nhận
    8.2.1.1.1.1.1.1 (Khuyết danh cháu Nguyễn Duy Công) Nguyễn Công Trực
    8.2.1.1.1.1.2.1  (Khuyết danh cháu Nguyễn Duy Công)  
    8.2.1.1.1.2.1.1 Nguyễn Văn Tịch
    8.2.1.1.1.2.1.2 Nguyễn Duy Tràng  vợ Phan Thị Thược
    8.2.1.1.1.3.1.1  Nguyễn Văn Thắng
    8.2.1.1.1.3.2.1  Nguyễn Văn Sước vợ Đỗ Thị Năm
    8.2.1.1.2.1.1.1  Nguyễn  Văn Đồng vợ Nguyễn Thị Hấu
    8.2.1.1.2.1.2.1 Nguyễn  Văn Đỉch vợ Nguyễn Thị Gừng và Nguyễn Thị Tuyên
    8.2.1.1.2.1.2.2 Nguyễn  Văn San vợ Nguyễn Thị Tỵ và Đào Thị Nhớn
    8.2.1.1.2.1.2.3 Nguyễn  Văn Kỳ vợ Nguyễn Thị Lan
    8.2.1.1.2.2.1.1  Nguyễn Văn Tân  vợ  Phan Thị Tiễu
    8.2.1.1.2.2.1.2  Nguyễn Văn hải vợ Đào Thị Quyền     
     9.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Đễ vợ Đinh Thị Chưng
     9.1.1.1.1.1.1.1.2 Nguyễn Duy Duyệt vợ Hoàng Thị Ất và Hà Thị Khế
     9.1.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Duy Quyến vợ Lê Thị Sỏi
     9.1.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn  Duy  Lương (Mán) vợ Lê Thị Ký
     9.1.1.1.1.1.1.2.3 Nguyễn  Văn Phổng
    9.1.2.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Hoán vợ Lê Thị Hiền
    9.1.2.1.1.1.1.1.2 Nguyễn  Văn Sí
    9.1.2.1.1.1.1.1.3 Nguyễn  Văn Sỹ
    9.1.2.1.2.1.1.1.1 Nguyễn Duy Diễn vợ Lê Thị Chàng 
    9.1.2.1.2.1.1.1.2 Nguyễn Duy Diên
    9.1.2.1.2.1.1.2.1 Nguyễn Duy Đáp
    9.1.2.1.2.1.1.2.2 Nguyễn Duy Sáng  vợ Phạm Thị Xuân
    9.1.2.1.2.1.1.2.3 Nguyễn Duy Xuyên vợ Nguyễn Thị Tâm
    9.1.2.1.3.1.1.1.1 Nguyễn Văn Thiệu vợ Ngô Thị Mùi 
    9.1.2.1.3.1.1.1.2 Nguyễn Văn Nại vợ Nguyễn Thị Thìn 
    9.1.2.1.3.1.1.1.3 Nguyễn Văn Chấu vợ Hà Thị Ngư và Nguyễn Thị Tâm
    9.1.2.1.3.1.1.1.4 Nguyễn Văn Đương vợ Trần Thị Tính
    9.1.2.1.4.1.1.1.1 Nguyễn Duy Toản vợ Lê Thị Sang 
    9.1.2.1.4.1.1.1.2 Nguyễn Duy Huy  
    9.1.2.1.4.1.1.1.3 Nguyễn Duy UY vợ Dương Thị Cò (mọ Côi) 
    9.1.2.1.4.1.1.2.1 Nguyễn Duy Yên
    9.1.2.1.4.1.1.2.2 Nguyễn Duy Tiến vợ Lê Thị Tỵ
    9.1.2.1.4.1.1.3.1 Nguyễn Văn Ước vợ Lê Thị Ngưỡng
    9.1.2.1.4.1.1.3.2 Nguyễn Văn Lưỡng vợ Nguyễn Thị Gái
    9.1.2.2.1.1.1.1.1 Nguyễn Tam Quang vợ Hà Thị Hoán và Chu Thị Tuỳ
    9.1.2.2.1.1.1.1.2 Nguyễn Khắc Tốn vợ Phạm Thị Khang và Lê Thị Canh
    9.1.2.2.1.1.1.1.3 Nguyễn Văn Mùi vợ Nguyễn Thị Kiên 
    9.1.2.2.1.1.1.1.4 Nguyễn Tất Ứng vợ Lê Thị Kén  
    9.1.2.2.1.1.1.1.5 Nguyễn Thế Nguyện  vợ Lý Thị Thường
    9.1.2.2.1.1.1.1.6 Nguyễn Văn Hợi
    9.1.2.2.1.1.1.2.1  Nguyễn Duy Giá vợ Nguyễn Thị Chám
    9.1.2.2.1.1.1.2.2  Nguyễn Duy  Sơn
    9.1.2.2.1.1.1.2.3  Nguyễn Duy  Phú
    9.1.2.2.1.1.1.3.1  Nguyễn Duy  Canh vợ Hoàng Thị Tiếp 
    9.1.2.2.1.1.1.3.2  Nguyễn Duy  Ất vợ Hà Thị Hiến, Nguyễn Thị Thoa, Lê Thị Đẩu
    9.1.2.2.1.1.1.3.3Nguyễn  Văn Ngọ 
    9.1.2.2.1.1.1.3.4  Nguyễn  Văn Dong vợ Lê Thị Diên
    9.1.2.2.1.1.1.3.5  Nguyễn  Văn Doanh vợ Trương Thị Tâm
    9.1.2.2.1.1.1.4.1  Nguyễn Văn Lâu vợ Lê Thị Tư, Chúc Thị Điểm
    9.1.2.2.1.1.1.4.2  Nguyễn Văn  Đài vợ Lê Thị Dung
    9.1.2.2.1.1.1.4.3  Nguyễn Văn Quỳnh  vợ Nguyễn Thị Huy
    9.1.2.2.1.1.1.5.1  Nguyễn  Văn Lợi vợ Đinh Thị Sang
    9.1.2.2.1.1.2.1.1  Nguyễn  Kim Khuê vợ Dương Thị Quần
    9.1.2.2.1.1.2.1.2  Nguyễn  Xuân Khung vợ Lê Thị Sắc 
    9.1.2.2.1.1.2.1.3 Nguyễn  Hữu Sủng  vợ Phạm Thị Nghiêm, Nguyễn Thị Ty  
    9.1.2.2.1.1.2.1.4  Nguyễn Văn Ổn  vợ Nguyễn Thị Cát
    9.1.2.2.1.1.3.1.1 Nguyễn Duy Tăng vợ Trần Thị  Uyên 
    9.1.2.2.1.1.3.1.2 Nguyễn  Duy Quýnh vợ Phạm Thị Cỏn
    9.1.2.2.1.1.3.1.3 Nguyễn  Duy Quỳnh vợ Phạm Thị Khương
    9.1.2.2.1.1.3.1.4 Nguyễn Duy Bỉnh 
    9.1.2.2.1.1.3.2.1 Nguyễn  Văn Cát
    9.1.2.2.1.1.4.1.1 Nguyễn  Văn Dinh vợ Trần Thị Giá, Đào Thị Ngân
    9.1.2.2.1.1.4.1.2 Nguyễn  Văn  Oanh vợ Lê Thị Sắc
    9.1.2.2.1.1.4.1.1 Nguyễn  Văn  Ưởng
    9.1.2.2.1.1.4.2.1 Nguyễn  Văn Vượng
    9.1.2.2.1.1.5.1.1 Nguyễn  Văn Tập vợ Phan Thị Bễn
    9.1.2.2.1.1.6.1.1 Nguyễn  Văn Ngà vợ Trần Thị Vĩnh
    9.1.2.2.1.1.7.1.1 Nguyễn  Văn Chắt vợ Vũ Thị Miện
    9.1.2.2.1.1.7.1.2 Nguyễn  Văn  Xứng vợ Hoàng Thị Thâu
    9.1.2.2.1.1.7.1.3 Nguyễn  Văn  Duẩn vợ Nguyễn Thị Vượng
    9.1.2.2.1.1.7.1.4 Nguyễn  Văn  Dĩnh 
    9.1.2.2.1.1.7.2.1  Nguyễn  Văn Sính vợ Nguyễn Thị Hai
    9.1.2.2.1.1.7.2.2  Nguyễn  Văn  Thức 
    9.1.2.2.1.1.7.2.3  Nguyễn  Văn  Miên
    9.1.2.2.1.1.7.3.1  Nguyễn  Văn Mãn
    9.1.2.2.1.2.4.1.1 Nguyễn  Văn Thái vợ Lê Thị Chế
    9.1.2.2.1.2.4.1.2 Nguyễn  Văn  Vận  vợ Hoàng Thị Hoạt
    9.1.2.2.1.2.4.1.3 Nguyễn  Văn  An vợ  Trần Thị Mỹ
    9.1.2.2.1.2.4 .1.4  Nguyễn  Văn  Thám 
    9.1.2.2.1.2.4 .2.1  Nguyễn  Văn Ha vợ Hoàng Thị Chuyện
    9.1.2.2.1.2.4 .2.2  Nguyễn  Văn  Chung vợ Kiều Thị Tiến
    9.1.2.2.1.2.4.3.1  Nguyễn  Văn Da vợ Ngô Thị Kim, Nguyễn Thị Nhuế
    9.1.2.2.1.2.5.1.1 Nguyễn Văn Văn An vợ Lê Thị Khải
    9.1.2.2.1.2.5.1.1 Nguyễn Văn  Bòng vợ Trần Thị Tới
    9.1.2.2.1.2.5.3.1 Nguyễn Văn Kiến vợ Đỗ Thị Kim
    9.1.2.2.1.2.5.3.2 Nguyễn Văn Nhưỡng   
    9.1.2.2.1.2.5.3.3 Nguyễn Văn  Cường  
    9.1.2.2.1.2.6.1.1 Nguyễn  Văn Niệm  vợ Hoàng Thị Ngải
    9.1.2.2.1.2.6.1.2 Nguyễn  Văn Cứ  vợ Nông Thị Nguyên
    9.1.2.2.1.2.6.1.3 Nguyễn  Văn  Ngôn vợ Đinh Thị Thiềm
    9.1.2.2.2.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Tước vợ Nguyễn Thị La, Chu Thị Tửu  
    9.1.2.2.2.1.1.2.1 Nguyễn  Văn Man vợ Phạm Thị Dị
    9.1.2.2.2.1.1.2.2 Nguyễn  Văn  Hàn vợ Trần Thị Tỵ
    9.1.2.2.2.1.1.2.3 Nguyễn  Văn  Ngãn vợ Nguyễn Thị Hồng
    9.1.2.2.3.1.2.1.1 Nguyễn  Văn Mầu vợ Hà Thị Tằng
    9.1.2.2.3.1.2.1.2 Nguyễn  Văn  Mý vợ Đoàn Thị Nhung
    9.1.2.2.3.1.2.1.3 Nguyễn  Văn  Hột vợ Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Khiết
    9.1.2.2.3.1.2.1.4 Nguyễn  Văn  Hạt vợ Hoàng Thị Cẩm
    9.1.2.2.3.2.1.1.1 Nguyễn  Văn Phượng vợ Lê Thị Duyệt và Lê Thị Nhân
    9.1.2.2.3.2.1.1.2 Nguyễn  Văn  Vấn vợ Lê Thị Khả
    9.1.2.2.3.2.1.1.3 Nguyễn  Văn  Viết
    9.1.2.2.5.1.1.1.1  Nguyễn Văn Hoán vợ Chúc Thị Miễn
    9.1.2.2.5.1.1.2.1  Nguyễn  Văn Miều vợ Vũ Thị Quánh
    9.1.2.2.5.1.1.2.2  Nguyễn  Văn  Ky vợ Nguyễn Thị Vàng 
    9.1.2.2.5.1.1.2.3  Nguyễn  Văn  Nhung vợ Hoàng Thị Hoan và Lê Thị Bích
    9.1.2.2.5.1.2.3.1 Nguyễn Văn Cốc  
    9.1.2.2.5.1.2.3.2 Nguyễn Duy Chính vợ Lê Thị Tính
    9.1.2.3.1.1.1.1.1 Nguyễn Văn Sâm vợ Ngô Thị Đồi 
    9.1.2.3.1.2.2.1.1  Nguyễn  Văn Nguyện
    9.1.2.3.1.2.2.1.1  Nguyễn  Văn Khoá vợ Phùng Thị Giáp
    9.1.2.3.1.2.2.1.2  Nguyễn  Văn Thuật vợ Đào Thị Đọn  
    9.1.2.3.1.2.3.1.1  Nguyễn Văn Ngãi vợ Ngô Thị Tũn
    9.1.2.3.1.2.3.2.1  Nguyễn  Văn Hãn vợ Ngô Thị Ngần
    9.1.2.3.1.2.4.1.1 Nguyễn Văn Hiếu
    9.1.2.3.1.2.4.2.1  Nguyễn Văn Khẩn vợ Ngô Thị Cầu
    9.1.2.3.1.2.4.2.2  Nguyễn Văn Cấn
    9.1.2.3.1.3.1.1.1 Nguyễn Văn Sa vợ Ngô Thị Chúc
    9.1.2.3.1.3.1.1.2 Nguyễn Văn Giá vợ Ngô Thị Tấn 
    9.1.2.3.1.3.1.1.3 Nguyễn Văn  Á vợ Đào Thị Cúi
    9.1.2.3.1.3.1.1.4  Nguyễn Văn  Bá
    9.1.2.3.1.3.1.2.1  Nguyễn Văn Thập vợ Nguyễn Thị Sinh 
    9.1.2.3.1.3.1.3.1  Nguyễn Văn Sước vợ Ngô Thị Vét, Nguyễn Thị Chan
    9.1.2.3.1.3.1.3.2  Nguyễn Văn Viêm 
    9.1.2.3.1.3.1.3.3  Nguyễn Văn Chiển 
    9.1.2.3.1.3.1.4.1  Nguyễn Văn Cu
    9.1.2.3.1.3.1.5.1  Nguyễn Văn  Lạc vợ Phạm Thị Gắm 
    9.1.2.3.1.3.1.5.2  Nguyễn Văn  Huấn
    9.1.2.3.1.3.2.1.1  Nguyễn Văn Tước Hà Thị Khoát
    9.1.2.3.1.3.2.2.1  Nguyễn Văn  Bát vợ Ngô Thị Bào
    9.2.1.1.1.1.1.1.1  Nguyễn Văn Tưởng vợ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Châm
    9.2.1.1.1.1.2.1.1  (chắt Nguyễn Duy Công) Nguyễn Văn Cáy
    9.2.1.1.1.2.1.1.1 Nguyễn Văn Mịch
    9.2.1.1.1.2.1.1.2 Nguyễn Văn Huê
    9.2.1.1.1.2.1.1.3 Nguyễn Văn Vân
    9.2.1.1.1.2.1.1.4 Nguyễn Văn Đệ vợ Nguyễn Thị Nghiễm, Nguyễn Thị Biên
    9.2.1.1.1.2.1.2.1 Nguyễn  Văn Chương vợ Nguyễn Thị Nghiên
    9.2.1.1.1.2.1.2.2 Nguyễn  Văn Chuỳ vợ Phan Thị Giữa
    9.2.1.1.1.2.1.2.3 Nguyễn  Văn Tiếp vợ  Nguyễn Thị Lãng
    9.2.1.1.1.3.1.1.1  Nguyễn Văn Đằng vợ Nguyễn Thị Bệ
    9.2.1.1.1.3.2.1.1  Nguyễn Văn Ái vợ Nguyễn Thị Sành
    9.2.1.1.2.1.1.1.1  Nguyễn  Văn  Ngưỡng vợ Nguyễn Thị Huân
    9.2.1.1.2.1.1.1.2  Nguyễn  Văn  Yển vợ Nguyễn Thị Chản
    9.2.1.1.2.1.2.1.1 Nguyễn  Văn Bỉnh vợ Nguyễn Thị Diệp
    9.2.1.1.2.1.2.1.2  Nguyễn  Văn  Tập vợ Đào Thị Công, Nguyễn Thị Hồng
    9.2.1.1.2.1.2.2.1 Nguyễn  Văn Duyển vợ Đỗ Thị Niên 
    9.2.1.1.2.1.2.3.1 Nguyễn Văn  Dàng vợ Nguyễn Thị Dỹ
    9.2.1.1.2.1.2.3.2 Nguyễn Văn  Dềnh vợ Nguyễn Thị Nhãn 
    9.2.1.1.2.2.1.1.1  Nguyễn Văn Hoán vợ Nguyễn Thị Khiết
    9.2.1.1.2.2.1.2.1 Nguyễn Văn Long
    10.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Hệ vợ Phạm Thị Chư
     10.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Duy Doan vợ Hoàng Thị Nga
     10.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn Văn Đoan
     10.1.1.1.1.1.1.1.2.3 Nguyễn Duy Tấn  vợ Phạm Thị Thiệp
     10.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Nguyễn  Duy Hồng  vợ Lê Thị Lệ
     10.1.1.1.1.1.1.2.1.2  Nguyễn  Duy Thắng  vợ Hoàng Thị Vân và Nguyễn Thị Hà
    10.1.1.1.1.1.1.2.2.1 Nguyễn  Duy  Thu vợ Phạm Thị Hiền
    10.1.1.1.1.1.1.2.2.2 Nguyễn  Duy Cường vợ Lê Thị Lý
    10.1.1.1.1.1.1.2.2.3 Nguyễn  Duy  Thường vợ Lê Thị Đông
    10.1.1.1.1.1.1.2.2.4 Nguyễn  Duy Minh vợ Lê Thị Thanh
    10.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Tốn vợ Nguyễn Thị Ngãi
    10.1.2.1.2.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Phẩm vợ Ngô Thị Thanh 
    10.1.2.1.2.1.1.1.1.2  Nguyễn  Đại Cần vợ Lê Thị Châu
    10.1.2.1.2.1.1.2.2.1 Nguyễn Văn Láng
    10.1.2.1.2.1.1.2.3.1 Nguyễn  Văn Đức 
    10.1.2.1.2.1.1.2.3.2 Nguyễn  Văn Lý vợ Bùi Thị Hóp
    10.1.2.1.2.1.1.2.3.3 Nguyễn Khắc Thứ vợ Lê Thị Lương và Phan Thị Ngát
    10.1.2.1.3.1.1.1.2.1 Nguyễn Văn Hanh vợ Phạm Thị Cương
    10.1.2.1.3.1.1.1.2.2 Nguyễn Văn Tuấn vợ Nguyễn Thị Vinh
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.1 Nguyễn Văn Chấn (tức Nguyễn Hữu Châu) vợ Vũ Thị Nhinh
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.2 Nguyễn Văn Thân vợ Đoàn Thị Minh
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.3 Nguyễn Văn Hải vợ Hà Thị Vinh
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.4 Nguyễn Văn Giang vợ  Hoàng Thị Phương
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.5 Nguyễn Văn Hân  vợ  Trịnh Thị Hà
    10.1.2.1.3.1.1.1.3.6 Nguyễn Văn Tần vợ Nguyễn Thị Hà 
    10.1.2.1.3.1.1.1.4.1 Nguyễn Văn Hùng vợ  Phạm Thị Bích
    10.1.2.1.3.1.1.1.4.2 Nguyễn Văn Dũng vợ  Phạm Thị Huyền
    10.1.2.1.3.1.1.1.4.3 Nguyễn Văn Dương vợ Phạm Thị Bích Ngọc
    10.1.2.1.4.1.1.1.1.1 Nguyễn Văn Doản vợ Lê Thị Ngư
    10.1.2.1.4.1.1.1.3.1 Nguyễn Văn Lực
    10.1.2.1.4.1.1.1.3.2 Nguyễn Văn Sức
    10.1.2.1.4.1.1.2.2.1 Nguyễn Văn Diễn
    10.1.2.1.4.1.1.3.1.1 Nguyễn Văn Dược vợ Đoàn Thị Duật và Đào Thị Thắng
    10.1.2.2.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Huy
    10.1.2.2.1.1.1.1.1.2 Nguyễn  Văn Cống
    10.1.2.2.1.1.1.1.1.3 Nguyễn  Văn Diệu vợ Lê Thị Miện và Nguyễn Thị Sang
    10.1.2.2.1.1.1.1.2.1  Nguyễn  Bất Kiên vợ Nguyễn Thị Điều
    10.1.2.2.1.1.1.1.2.2  Nguyễn Văn Thứ vợ  ? Thị Tơ 
    10.1.2.2.1.1.1.1.3.1 Nguyễn Văn  Thắc vợ Phạm Thị Thềm 
    10.1.2.2.1.1.1.1.3.2 Nguyễn Văn  Hoặc vợ Nguyễn Thị Sinh 
    10.1.2.2.1.1.1.1.4.1 Nguyễn Văn Dào vợ Dương Thị Điểu
    10.1.2.2.1.1.1.1.4.2 Nguyễn Văn Miên vợ Hồ Thị Sen
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Dy
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.2  Nguyễn  Văn Dự  vợ Hoàng Thị Vòng
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.3  Nguyễn  Văn Duy
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.4  Nguyễn  Văn Dỹ
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.5  Nguyễn  Văn  Đa vợ Hoàng Thị Duyện
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.6    Nguyễn  Văn  Kha
    10.1.2.2.1.1.1.2.1.7  Nguyễn  Văn  Khả vợ Nguyễn Thị Truật
    10.1.2.2.1.1.1.3.1.1  Nguyễn  Văn Kết vợ Chúc Thị Khiết
    10.1.2.2.1.1.1.3.1.2  Nguyễn  Văn  Ái vợ Hoàng Thị Suốt
    10.1.2.2.1.1.1.3.1.3  Nguyễn  Văn Viêm vợ Lê Thị Việt
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.1  Nguyễn  Văn Chuỳ
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.2  Nguyễn  Văn Hý
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.3  Nguyễn  Văn Hỷ
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.4  Nguyễn  Văn Thư vợ Nguyễn Thị Dậu
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.5  Nguyễn  Ngọc  Chi
    10.1.2.2.1.1.1.3.2.6  Nguyễn  Quốc  Thuỵ vợ Chu Thị Nhiên
    10.1.2.2.1.1.1.3.4.1  Nguyễn  Văn Don vợ Đoàn Thị Điểm 
    10.1.2.2.1.1.1.3.4.2  Nguyễn  Văn  Doan vợ Hoàng Thị Quỳ
    10.1.2.2.1.1.1.3.5.1  Nguyễn  Văn Dật vợ Phạm Thị Chiến  
    10.1.2.2.1.1.1.3.5.2  Nguyễn  Hữu Thanh vợ Hoàng Thị Sào, Nguyễn Thị Điểm
    10.1.2.2.1.1.1.3.5.3  Nguyễn  Quốc Lập vợ Nguyễn Thị Sản
    10.1.2.2.1.1.1.4.1.1  Nguyễn Văn Uyển vợ Nguyễn Thị Tấn (Dần)
    10.1.2.2.1.1.1.4.1.2  Nguyễn Văn  Tường (Phấn) vợ Hoàng Thị Dỹ
    10.1.2.2.1.1.1.4.1.3  Nguyễn Văn  Tiện vợ Hoàng Thị Tho
    10.1.2.2.1.1.1.4.2.1  Nguyễn Văn  Các vợ Nguyễn Thị Hạt
    10.1.2.2.1.1.1.5.1.1  Nguyễn  Văn  Hanh 
    10.1.2.2.1.1.1.5.1.2  Nguyễn  Văn  Nguyên vợ Hoàng Thị Văn  
    10.1.2.2.1.1.1.5.1.3  Nguyễn  Văn  Tuyên vợ Chu Thị Kim
    10.1.2.2.1.1.1.5.1.4  Nguyễn  Văn  Duyên 
    10.1.2.2.1.1.1.5.1.5  Nguyễn  Văn  Sáu vợ Hoàng Thị Linh 
    10.1.2.2.1.1.2.1.1.1  Nguyễn Văn Mạnh vợ Lương Thị Dân     
    10.1.2.2.1.1.2.1.1.2  Nguyễn  Hữu Liêu vợ Lê Thị Quất
    10.1.2.2.1.1.2.1.2.1  Nguyễn  Văn Ninh vợ Lê Thị Ngãi
    10.1.2.2.1.1.2.1.3.1 Nguyễn  Hữu Soảng vợ Nguyễn Thị Phương và Bùi Thị Toan
    10.1.2.2.1.1.2.1.3.2  Nguyễn  Văn  Hựu vợ Chu Thị Lan
    10.1.2.2.1.1.2.1.3.3 Nguyễn  Văn  Xuân vợ Nguyễn Thị Ninh
    10.1.2.2.1.1.2.1.4.1  Nguyễn Xuân Thoả vợ Lê Thị Nguyện
    10.1.2.2.1.1.2.1.4.2  Nguyễn Văn  Thuận vợ Ngô Thị Đào
    10.1.2.2.1.1.3.1.1.1 Nguyễn Văn Trực vợ Trương Thị Chót, Giang Thị Ngẫy
    10.1.2.2.1.1.3.1.2.1 Nguyễn  Văn Thính vợ Hà Thị Ngan  
    10.1.2.2.1.1.3.1.3.1 Nguyễn  Văn Quynh vợ Chúc Thị Chai
    10.1.2.2.1.1.3.1.3.2 Nguyễn  Văn Cu
    10.1.2.2.1.1.3.1.3.3 Nguyễn  Văn Đệ vợ Phạm Thị Nhạn
    10.1.2.2.1.1.4.1.2.1 Nguyễn  Văn  Yển vợ Trần Thị Bí
    10.1.2.2.1.1.4.1.2.1 Nguyễn  Văn  Chước 
    10.1.2.2.1.1.4.1.2.3 Nguyễn  Văn  Đức Hoàng Thị Phiệt
    10.1.2.2.1.1.4.2.1.1 Nguyễn  Văn Việt vợ Lê Thị
    10.1.2.2.1.1.5.1.1.1 Nguyễn  Văn  Đỏ 
    10.1.2.2.1.1.5.1.1.2 Nguyễn  Viết  Đức vợ Lê Thị Vượng
    10.1.2.2.1.1.6.1.1.1 Nguyễn  Văn  Kha vợ Lê Thị Vân và Nguyễn Thị Mịnh  
    10.1.2.2.1.1.6.1.1.2 Nguyễn  Văn  Thoa vợ Hà Thị Liên và Nguyễn Thị Điểm
    10.1.2.2.1.1.6.1.1.3 Nguyễn  Văn  Đính  vợ Vũ Thị Chễm 
    10.1.2.2.1.1.7.1.1.1 Nguyễn  Văn  Tiềm vợ Hà Thị Chư 
    10.1.2.2.1.1.7.1.1.2  Nguyễn  Văn  Thấu vợ Trần Thị Hoà 
    10.1.2.2.1.1.7.1.2.1 Nguyễn  Văn  Khanh vợ Trần Thị Ký
    10.1.2.2.1.1.7.1.3.1 Nguyễn  Văn Khiêm  vợ Nguyễn Thị Duyến
    10.1.2.2.1.1.7.2.1.1  Nguyễn  Văn Lập vợ Nguyễn Thị Vấn
    10.1.2.2.1.1.7.2.2.1  Nguyễn  Văn Mô vợ Ngô Thị Khân
    10.1.2.2.1.2.4.1.1.1 Nguyễn  Văn Chiến vợ Trần Thị Tần
    10.1.2.2.1.2.4.1.1.2 Nguyễn  Văn Chanh vợ Ngô Thị Ty
    10.1.2.2.1.2.4.1.1.3 Nguyễn  Văn Bùng vợ Nguyễn Thị Tá
    10.1.2.2.1.2.4.1.2.1  Nguyễn  Văn  Lanh 
    10.1.2.2.1.2.4.1.2.2  Nguyễn  Văn  Cảnh vợ Nguyễn Thị Du
    10.1.2.2.1.2.4.1.2.3  Nguyễn  Văn  Mến vợ Trương Thị Tuyết
    10.1.2.2.1.2.4.1.3.1 Nguyễn  Văn  Thanh  vợ Nguyễn Thi Hải
    10.1.2.2.1.2.4.1.3.2 Nguyễn  Văn  Thành vợ Nguyễn Thị Hải
    10.1.2.2.1.2.4.2.1.1.  Nguyễn  Văn  Hùng vợ Nguyễn Thị Lan
    10.1.2.2.1.2.4.2.1.2    Nguyễn Văn Dũng vợ Đặng Thị Bình
    10.1.2.2.1.2.4.2.1.3   Nguyễn Văn Lập vợ Lê Thị Xuân
    10.1.2.2.1.2.4.2.1.4   Nguyễn Văn Lịch vợ Đinh Thị Toàn
    10.1.2.2.1.2.4.2.2.1  Nguyễn  Văn  Thành vợ Nguyễn Thị Liên
    10.1.2.2.1.2.4.2.2.2  Nguyễn  Văn  Thực vợ Lê Thị Hanh
    10.1.2.2.1.2.4.2.2.3  Nguyễn  Văn  Hải vợ Nguyễn Thị Khởi
    10.1.2.2.1.2.4.2.2.4  Nguyễn  Văn  Hưng
    10.1.2.2.1.2.4.2.2.5  Nguyễn  Văn Phương vợ Nguyễn Thị Hường
    10.1.2.2.1.2.4.3.1.1  Nguyễn  Văn  Lập vợ Trần Thị Tuyết 
    10.1.2.2.1.2.4.3.1.2  Nguyễn  Văn  Hạnh vợ Ngô Thị Hồng
    10.1.2.2.1.2.4.3.2.1  Nguyễn  Xuân Trường vợ Nguyễn Thị Bình
    10.1.2.2.1.2.4.3.2.2  Nguyễn  Văn Long vợ Nguyễn Thị Hạnh
    10.1.2.2.1.2.4.3.2.3  Nguyễn  Văn Kiêu vợ Phạm Thị Nương
    10.1.2.2.1.2.4.3.2.4  Nguyễn  Văn Định vợ Nguyễn Thị Tình
    10.1.2.2.1.2.4.3.2.5  Nguyễn  Văn Đoàn vợ Lê Thị Hưởng
    10.1.2.2.1.2.5.1.1.1 Nguyễn Văn  Bình
    10.1.2.2.1.2.5.1.1.2 Nguyễn Văn  Chung vợ Hà Thị Khánh
    10.1.2.2.1.2.5.1.1.3 Nguyễn Văn  Kiều vợ Nguyễn Thị Phượng
    10.1.2.2.1.2.5.1.1.4 Nguyễn Văn  Đại vợ Hoang Thị Hướng
    10.1.2.2.1.2.5.1.1.5 Nguyễn Văn  Thắng  vợ Nguyễn Thị Lệ
    10.1.2.2.1.2.5.3.1.1 Nguyễn Văn  Dũng vợ Đỗ Thị Kim (Vũ Thị Huấn)
    10.1.2.2.1.2.5.3.1.2 Nguyễn Văn  Đạt vợ Nguyễn Thị Cậy
    10.1.2.2.1.2.6.1.1.1 Nguyễn  Văn  Thanh vợ Đinh Thị Định
    10.1.2.2.1.2.6.1.1.2 Nguyễn  Anh  Cảnh vợ Lê Thị Tuyết
    10.1.2.2.1.2.6.1.1.3 Nguyễn  Văn  Phương (Đoàn) vợ Phan Thị Đào
    10.1.2.2.1.2.6.1.2.1 Nguyễn  Văn  Trung  vợ Nguyễn Thị Thanh
    10.1.2.2.1.2.6.1.2.2 Nguyễn  Văn  Toàn  vợ Hoàng Thị Thiêm
    10.1.2.2.1.2.6.1.2.3 Nguyễn  Văn  Thắng  vợ Nguyễn Thị Điều
    10.1.2.2.1.2.6.1.2.4  Nguyễn  Văn  Hải  vợ Vương Thị Tuyết
    10.1.2.2.1.2.6.1.3.1 Nguyễn  Văn  Tình (Luân) vợ Phạm Thị Thoan
    10.1.2.2.1.2.6.1.3.2 Nguyễn  Văn  Xuân (Thường) vợ Trần Thị Thời
    10.1.2.2.2.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Sước vợ Nguyễn Thị Cương và Đặng Thị Định 
    10.1.2.2.2.1.1.1.1.2 Nguyễn  Văn Thành vợ Nguyễn Thị Nhàn
    10.1.2.2.2.1.1.1.1.3 Nguyễn  Văn Cảnh vợ Nguyễn Thịo Hường
    10.1.2.2.2.1.1.1.1.4 Nguyễn  Văn Khánh
    10.1.2.2.2.1.1.2.1.1 Nguyễn  Văn  Màn vợ Nguyễn Thị Chiến
    10.1.2.2.2.1.1.2.2.1 Nguyễn  Văn Đán vợ Chúc Thị Long
    10.1.2.2.2.1.1.2.2.2  Nguyễn  Văn  Đàn vợ Vũ Thị Hiển 
    10.1.2.2.2.1.1.2.3.1 Nguyễn  Văn Thiện vợ
    10.1.2.2.3.1.2.1.1.1 Nguyễn  Văn  Giáp vợ Nguyễn Thị Thuật
    10.1.2.2.3.1.2.1.2.1 Nguyễn  Xuân Thành  
    10.1.2.2.3.1.2.1.2.2 Nguyễn  Văn Đăng vợ Nguyễn Thị Lụ  
    10.1.2.2.3.1.2.1.3.1 Nguyễn  Tiến Dũng  vợ Lăng Thu Vân
    10.1.2.2.3.1.2.1.3.2 Nguyễn  Minh Đạt vợ Lê Thị Hoa 
    10.1.2.2.3.1.2.1.4.1 Nguyễn  Văn  Thiện 
    10.1.2.2.3.1.2.1.4.2 Nguyễn  Văn  Linh vợ Phạm Thị Phương  
    10.1.2.2.3.2.1.1.1.1  Nguyễn  Văn Cường vợ Trần Thị Thanh, Trần Thị Thu
    10.1.2.2.3.2.1.1.1.2  Nguyễn  Văn  Quyết vợ Nguyễn Thị Lý
    10.1.2.2.3.2.1.1.1.3  Nguyễn  Văn  Thắng vợ phạm Thị Định
    10.1.2.2.5.1.1.1.1.1  Nguyễn Văn Cừu vợ Phùng Thị Duyên 
    10.1.2.2.5.1.1.1.1.2  Nguyễn Văn Trì vợ Nguyễn Thị Mạc
    10.1.2.2.5.1.1.2.1.1  Nguyễn  Văn  Thiệu vợ Phạm Thị Thử
    10.1.2.2.5.1.1.2.1.2  Nguyễn  Văn  Liêu vợ Phạm Thị Phước 
    10.1.2.2.5.1.1.2.3.1  Nguyễn  Văn  Nhường vợ Trần Thị Nhu, Phùng Thị Thái 
    10.1.2.2.5.1.2.3.2.1 Nguyễn Văn  Nghĩa vợ Lê Thị Hà
    10.1.2.2.5.1.2.3.2.2 Nguyễn Văn Chương vợ Lê Thị Chiến 
    10.1.2.2.5.1.2.3.2.3  Nguyễn Văn  Thành vợ Lưu Thị Lan
    10.1.2.2.5.1.2.3.2.4 Nguyễn Văn  Lập vợ Nguyễn Thị Hà
    10.1.2.3.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Văn Nam vợ Ngô Thị Hít
    10.1.2.3.1.1.1.1.1.2 Nguyễn Văn Cam vợ Ngô Thị Gia
    10.1.2.3.1.1.1.1.1.3 Nguyễn Văn Tân vợ Phùng Thị Nghề
    10.1.2.3.1.2.2.1.2.1  Nguyễn  Văn Hoàn vợ Phùng Thị Đáp, Vũ Thị Ngải 
    10.1.2.3.1.2.3.1.1.1  Nguyễn Văn Học vợ Đào Thị Mầu
    10.1.2.3.1.2.3.1.1.2  Nguyễn Văn Thính vợ Ngô Thị Chao
    10.1.2.3.1.2.3.1.1.3  Nguyễn Văn Phọc vợ Dương Thị Sôi
    10.1.2.3.1.2.3.2.1.1  Nguyễn  Văn Thuyên vợ Đào Thị Hào
    10.1.2.3.1.2.4.2.1.1  Nguyễn Văn Ba vợ Ngô Thị La 
    10.1.2.3.1.2.4.2.1.2  Nguyễn Văn Kíp vợ Ngô Thị Nhuễn
    10.1.2.3.1.3.1.1.1.1  Nguyễn Văn Mã vợ Nguyễn Thị Khinh 
    10.1.2.3.1.3.1.1.1.2  Nguyễn Văn  Sử vợ Ngô Thị Chuộng
    10.1.2.3.1.3.1.1.1.3  Nguyễn Văn  Thi vợ Phùng Thị Soan
    10.1.2.3.1.3.1.1.2.1  Nguyễn Văn  Chiến vợ Ngô Thị Quých
    10.1.2.3.1.3.1.1.2.2  Nguyễn Văn  Khánh vợ Đào Thị Khoại
    10.1.2.3.1.3.1.1.3.1  Nguyễn Văn Thảnh 
    10.1.2.3.1.3.1.1.3.2  Nguyễn Văn Khăng 
    10.1.2.3.1.3.1.1.3.3 Nguyễn Quốc Oai vợ Ngô Thị Nhuấn
    10.1.2.3.1.3.1.3.1.1  Nguyễn Văn Chính vợ Nguyễn Thị Thân
    10.1.2.3.1.3.1.5.1.1  Nguyễn Văn  Si
    10.1.2.3.1.3.1.5.1.2  Nguyễn Văn  Củ
    10.1.2.3.1.3.1.5.2.1  Nguyễn Văn  Thiệu vợ Nguyễn Thị Nhỡ và Đào Thị Xe
    10.1.2.3.1.3.1.5.2.2  Nguyễn Văn Huân vợ Nguyễn Thị Hãn
    10.1.2.3.1.3.2.2.1.1  Nguyễn Văn  Hiến
    10.1.2.3.1.3.2.2.1.2  Nguyễn Văn Hát vợ Đào Thị Dạn  
    10.1.2.3.1.3.2.2.1.3  Nguyễn Văn  Tân vợ Nguyễn Thị Khét
    10.2.1.1.1.1.1.1.1.1  Nguyễn Văn Ngọ vợ Nguyễn Thị Cống
    10.2.1.1.1.1.1.1.1.2  Nguyễn Bá Thịnh
    10.2.1.1.1.1.1.1.1.3  Nguyễn Văn Khang vợ Hoàng Thị Hà
    10.2.1.1.1.1.1.1.1.4  Nguyễn Bá  Khanh vợ Chu Thị Thuỷ
    10.2.1.1.1.1.2.1.1.1 Nguyễn Văn  Ninh
    10.2.1.1.1.1.2.1.1.2 Nguyễn Văn  Cường
    10.2.1.1.1.2.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Dương
    10.2.1.1.1.2.1.1.1.2 Nguyễn Thế Định vợ Nguyễn Thị Thanh Tám
    10.2.1.1.1.2.1.1.1.3 Nguyễn Văn Liệu vợ Nguyễn Thị Kim Phương
    10.2.1.1.1.2.1.1.1.4 Nguyễn  Văn  Lập vợ Nguyễn Thị Thoa
    10.2.1.1.1.2.1.1.1.5 Nguyễn  Văn  Dũng vợ Nguyễn Thị Giang
    10.2.1.1.1.2.1.2.1.1 Nguyễn  Văn Chướng vợ Phan Thị Huyền
    10.2.1.1.1.2.1.2.1.2 Nguyễn  Thanh Hiểu
    10.2.1.1.1.2.1.2.1.3 Nguyễn  Văn Mạo vợ Nguyễn Thị Lịch
    10.2.1.1.1.2.1.2.2.1 Nguyễn  Viết Kình vợ Nguyễn Thị Phi
    10.2.1.1.1.2.1.2.3.1  Nguyễn  Sỹ Hiệp vợ Nguyễn Thị Tuyết
    10.2.1.1.1.3.1.1.1.1  Nguyễn Văn Liêm
    10.2.1.1.1.3.2.1.1.1  Nguyễn Văn Thành
    10.2.1.1.1.3.2.1.1.2  Nguyễn Văn Đường
    10.2.1.1.2.1.1.1.1.1  Nguyễn  Văn  Bạo vợ Nguyễn Thị Nghiên
    10.2.1.1.2.1.1.1.1.2 Nguyễn Văn Quyết
    10.2.1.1.2.1.1.1.1.3 Nguyễn  Văn Thực vợ Trần Thị Phương 
    10.2.1.1.2.1.1.1.1.4 Nguyễn  Văn Thuận vợ Đinh Thị Hà
    10.2.1.1.2.1.1.1.2.1  Nguyễn  Văn  Tiến vợ  Trịnh Thị Tuyết  
    10.2.1.1.2.1.1.1.2.2  Nguyễn  Văn  Quân  vợ Quách Thị Thanh Huyền 
    10.2.1.1.2.1.1.1.2.3  Nguyễn  Văn  Viết vợ Nguyễn Thị Hiền 
    10.2.1.1.2.1.1.1.2.4 Nguyễn  Mạnh  Sơn vợ Nguyễn Thị Đoan 
    10.2.1.1.2.1.2.1.1.1 Nguyễn  Văn  Thặng vợ Nguyễn Thị Thu
    10.2.1.1.2.1.2.1.1.2 Nguyễn  Văn  Suất vợ Nguyễn Thị Sung
    10.2.1.1.2.1.2.1.1.3 Nguyễn  Văn  Siết Vợ Phan Thị Nội  
    10.2.1.1.2.1.2.1.2.1  Nguyễn  Văn  Lưu vợ Nguyễn Thị Bảo
    10.2.1.1.2.1.2.1.2.2 Nguyễn Văn Chuyển vợ Trịng Thị Mỹ
    10.2.1.1.2.1.2.1.2.2 Nguyễn Văn Động vợ Vũ Thị Thảo
    10.2.1.1.2.1.2.1.2.4  Nguyễn  Văn  Điều  vợ Trần Thị Bích Thuỷ
    10.2.1.1.2.1.2.2.1.1 Nguyễn  Văn Duyễn vợ Nguyễn Thị Nga 
    10.2.1.1.2.1.2.3.1.1 Nguyễn Văn Hùng vợ Nguyễn Thị Thuỷ 
    10.2.1.1.2.1.2.3.2.1 Nguyễn Văn Mạnh vợ Nguyễn Thị Hồng Thanh
    10.2.1.1.2.1.2.3.2.2 Nguyễn Văn Tân vợ Nguyễn Thị Thanh Thảo
    10.2.1.1.2.2.1.1.1.1  Nguyễn Văn Canh vợ Nguyễn Thị Trầm
    10.2.1.1.2.2.1.1.1.2  Nguyễn Văn  Cải vợ Vũ Thị Thọ
    10.2.1.1.2.2.1.1.1.3  Nguyễn  Mộc Lân vợ Tạ Thị Loan
    10.2.1.1.2.2.1.1.1.4  Nguyễn Dương Hùng vợ Phùng Thị Đông
    10.2.1.1.1.3.1.1.1.1  Nguyễn Văn Liêm  (K thấy  vị này)
    11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Hùng vợ Phùng Thị Hưởng
    11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Nguyễn Duy Thành vợ Nguyễn Thị Thiết
    11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Nguyễn Anh Dương vợ Nguyễn Thị Quế
    11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Nguyễn Anh Dũng vợ Phùng Thị Thanh
    11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3 Nguyễn Anh Duân vợ Nguyễn Thị Thúy
    11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4 Nguyễn Anh Duyên vợ Ngô Thị Thảo
    11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5 Nguyễn Anh Dung vợ Phùng Thị Lan
    11.1.1.1.1.1.1.1.2 .3.1 Nguyễn  Anh Tuấn vợ Phùng Thị Yến
    11.1.1.1.1.1.1.1.2 .3.2 Nguyễn  Anh Tú vợ Nguyễn Ngọc Hân
    11.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Nguyễn Duy  Hà vợ Phùng Thị Liên
    11.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2  Nguyễn Duy Hùng vợ Chu Thị Toan
    11.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3  Nguyễn Duy Hường vợ Phùng Thị Hà 
    11.1.1.1.1.1.1.2.1.1.4  Nguyễn Duy Hào vợ Phùng Thị Huệ
     11.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1  Nguyễn  Duy Thuận vợ Đỗ Thị Tuyết
     11.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2  Nguyễn  Duy Thoại vợ Phạm Thị Nhàn
     11.1.1.1.1.1.1.2.1.2.3  Nguyễn  Duy Thuấn vợ Phùng Thị Tích
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1 Nguyễn  Duy  Đông vợ Phạm Thị Thành
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.1.2 Nguyễn  Duy  Phương
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.2.1 Nguyễn  Duy Hiếu
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1 Nguyễn  Duy Cần Anh
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.4.1 Nguyễn  Duy Hào
    11.1.1.1.1.1.1.2.2.4.2 Nguyễn  Duy Hậu
    11.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Ngõa vợ Ngô Thị Quy
    11.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn  Hàm
    11.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2 Nguyễn  Văn  Bảng  vợ Hoàng Thị Khiêm, Ngô Thị Lập
    11.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1  Nguyễn  Ngọc Lan vợ Chu Thị Hữu 
    11.1.2.1.2.1.1.1.1.2.2  Nguyễn Văn Kiệm vợ Nguyễn Thị Hồng Ly 
    11.1.2.1.2.1.1.2.3.2.1 Nguyễn  Trung Kiên vợ ?? Hà và ?? Đoan
    11.1.2.1.2.1.1.2.3.2.1 Nguyễn  Trung Cường vợ Phùng Thị Giang
    11.1.2.1.2.1.1.2.3.3.1 Nguyễn Khắc Thăng
    11.1.2.1.2.1.1.2.3.3.2 Nguyễn Khắc Dũng vợ Phạm Thị Thư (Chi)
    11.1.2.1.3.1.1.1.2.1.1 Nguyễn Quốc Trị
    11.1.2.1.3.1.1.1.2.2.1 Nguyễn Văn Dũng
    11.1.2.1.3.1.1.1.2.2.2 Nguyễn Quốc Đạt
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.2.1 Nguyễn Xuân Trường vợ Võ Thị Hồng Lợi
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.2.2 Nguyễn Xuân Thành vợ Nguyễn Thị Thoa
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.2.3 Nguyễn Xuân Thủy vợ Đỗ Thị Diệu Huyền
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.3.1 Nguyễn Viết Thắng vợ Lê Thị Thu Hằng
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.3.2 Nguyễn Thế Quyền vợ Hoàng Thị Thu Hương
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.4.1 Nguyễn Văn Nam vợ Nguyễn Thị Linh
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.5.1  Nguyễn Văn Hiếu   
    11.1.2.1.3.1.1.1.3.6.1 Nguyễn Tân Kỳ
    11.1.2.1.3.1.1.1.4.2.1 Nguyễn Duy Hoàng
    11.1.2.1.4.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Xuân Thủy vợ Đỗ Thị Hoa
    11.1.2.1.4.1.1.3.1.1.1 Nguyễn Văn Thường vợ Đào Thị Trà
    11.1.2.1.4.1.1.3.1.1.2 Nguyễn Mạnh Dũng  vợ Ngô Thị Kim Hằng
    11.1.2.2.1.1.1.1.1.3.1 Nguyễn  Văn Thích
    11.1.2.2.1.1.1.1.1.3.2 Nguyễn  Văn Thiếu vợ Phan Thị Ngư
    11.1.2.2.1.1.1.1.1.3.3 Nguyễn  Ngọc Ánh vợ Vũ Thị Hạnh
    11.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Khuể vợ Trương Thị Sinh
    11.1.2.2.1.1.1.1.2.2.1  Nguyễn Văn Thoại vợ Vũ Thị Liên
    11.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1 Nguyễn Trung Hậu vợ Phan Thị Hiền
    11.1.2.2.1.1.1.1.3.1.2 Nguyễn Viết Hùng vợ Lê Thị Luyến 
    11.1.2.2.1.1.1.1.3.1.3 Nguyễn Thiên Tộ vợ Hoàng Thị Thơm
    11.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1 Nguyễn Hải Đăng vợ Phạm Kim Oanh 
    11.1.2.2.1.1.1.1.4.1.1 Nguyễn Kim Bảng  vợ Hà Thị Đào
    11.1.2.2.1.1.1.1.4.1.2  Nguyễn Kim Bôi vợ Trần Thị Minh Đức
    11.1.2.2.1.1.1.1.4.1.3 Nguyễn Kim Đang vợ Phùng Thị Kim
    11.1.2.2.1.1.1.1.4.1.4 Nguyễn Kim Đông vợ Nguyễn Thị Thân
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1  Nguyễn  Văn Khanh
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.2.2  Nguyễn  Văn Chúc vợ Lê Thị Nhỡ
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.2.3  Nguyễn  Văn Hương vợ Ngô Thị Đối
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.2.4  Nguyễn  Văn Lương vợ Hoàng Thị Thủy
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.1  Nguyễn  Đức Hải vợ Hà Thị Vân
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.2  Nguyễn  Đức Tuấn vợ Nguyễn Thị Thúy
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.3  Nguyễn  Văn Thoại vợ Đỗ Thị Hoa
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.4  Nguyễn  Văn Thấm vợ Hà Thị Lý
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.5  Nguyễn  Văn Công vợ Nguyễn Thị Thiết
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.6  Nguyễn  Trung Đông vợ Ngô Thị Hường
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.7  Nguyễn  Văn Đoàn vợ Nguyễn Thị Lan
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.5.8   Nguyễn  Văn Định vợ Trần Thị Lan Hương
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.1  Nguyễn  Văn  Hòa vợ Lê Thị Hà
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.2  Nguyễn  Văn  Hiếu vợ Nguyễn Thị Dung
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.3  Nguyễn  Văn Hậu
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.4  Nguyễn  Đức Hảo vợ Trần Thị Lý
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.5  Nguyễn  Văn  Hạnh vợ Nguyễn Thị Ban
    11.1.2.2.1.1.1.2.1.7.6  Nguyễn  Đức Hùng vợ Lê Thị Hanh
    11.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1  Nguyễn  Trường Giang vợ Bùi Thị Liên
    11.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1  Nguyễn  Văn  Bình vợ Phạm Thị Bình
    11.1.2.2.1.1.1.3.1.2.2  Nguyễn  Văn  Cẩn vợ Trần Thị Kim Yến
    11.1.2.2.1.1.1.3.1.3.1  Nguyễn  Hồ Điệp vợ Hoàng Thị Oanh
    11.1.2.2.1.1.1.3.2.4.1  Nguyễn  Văn Thắng vợ Phùng Thị Minh Tuyến
    11.1.2.2.1.1.1.3.2.4.2  Nguyễn  Văn Thưởng vợ Phùng Thị Khương
    11.1.2.2.1.1.1.3.2.6.1  Nguyễn  Quốc  Tuấn
    11.1.2.2.1.1.1.3.2.6.2  Nguyễn  Quốc  Hưng
    11.1.2.2.1.1.1.3.4.1.1  Nguyễn  Văn Nghiêm vợ Lê Thị Chinh
    11.1.2.2.1.1.1.3.4.1.2  Nguyễn  Văn Khiêm vợ Hoàng Thị Hoa
    11.1.2.2.1.1.1.3.4.1.3  Nguyễn  Văn Khang vợ Hoàng Thị Thuận
    11.1.2.2.1.1.1.3.4.2.1  Nguyễn  Văn  Quân vợ Nguyễn Thị Loan
    11.1.2.2.1.1.1.3.5.1.1  Nguyễn  Ngọc Dũng vợ Nguyễn Thị Thủy 
    11.1.2.2.1.1.1.3.5.2.1  Nguyễn  Giang Nam vợ Phí Thị Hồng Thu 
    11.1.2.2.1.1.1.3.5.3.1  Nguyễn  Quốc Tiến vợ Nguyễn Thị Thu Hiền
    11.1.2.2.1.1.1.3.5.3.2  Nguyễn  Minh Tuấn 
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.1.1  Nguyễn Văn Thoả vợ Lê Thị Phương
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.2.1  Nguyễn Văn  Khởi vợ Nguyễn Thị Anh Thơ
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.3.1  Nguyễn Văn  Tuấn vợ Chu Thị Tám
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.3.2  Nguyễn Văn  Toàn vợ Phạm Thị Yến
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.3.3  Nguyễn Văn  Thắng vợ Lê Thị Vân
    11.1.2.2.1.1.1.4.1.3.4  Nguyễn Chí Thanh vợ Nguyễn Thị Dung
    11.1.2.2.1.1.1.4.2.1.1  Nguyễn Văn  Thịnh vợ Lê Thị Luận
    11.1.2.2.1.1.1.4.2.1.2  Nguyễn Văn Minh vợ Trương Thị Vân
    11.1.2.2.1.1.1.5.1.2.1  Nguyễn  Thanh Tùng vợ Nguyễn Thị Thuỷ
    11.1.2.2.1.1.1.5.1.2.2  Nguyễn  Duy Toàn vợ Nguyễn Thị Kim Nhung
    11.1.2.2.1.1.1.5.1.3.1  Nguyễn  Công Huấn vợ Nguyễn Thị Hoa 
    11.1.2.2.1.1.1.5.1.3.2   Nguyễn Minh Tâm vợ ?  
    11.1.2.2.1.1.1.5.1.5.1  Nguyễn  Vũ Hoàng vợ Nguyễn Thị Hiền Thương
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.1.1  Nguyễn Quốc Hùng vợ Lê Thị Bích Nguyệt
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.1.2  Nguyễn Văn Cường vợ Trần Thị Huệ
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.1.3  Nguyễn Lương Khương vợ Nguyễn Thị Liễu
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.1.4  Nguyễn Khánh 
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1  Nguyễn  Văn Lương vợ Trương Thị Thu Hà 
    11.1.2.2.1.1.2.1.1.2.2  Nguyễn  Khắc Kiện vợ Nguyễn Thị Quất (Hương)
    11.1.2.2.1.1.2.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Cầu 
    11.1.2.2.1.1.2.1.3.1.1 Nguyễn  Trường Giang
    11.1.2.2.1.1.2.1.3.1.2  Nguyễn  Hải Hà
    11.1.2.2.1.1.2.1.3.2.1  Nguyễn  Duy Trung 
    11.1.2.2.1.1.2.1.3.3.1 Nguyễn  Văn  Thắng
    11.1.2.2.1.1.2.1.3.3.2  Nguyễn  Văn  Quân
    11.1.2.2.1.1.2.1.4.1.1  Nguyễn Đức Thuỳ vợ Nguyễn Thu Hiền 
    11.1.2.2.1.1.2.1.4.1.2  Nguyễn Đức Thanh vợ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
    11.1.2.2.1.1.2.1.4.2.1  Nguyễn Văn  Thụ vợ Lê Thị Âu
    11.1.2.2.1.1.3.1.1.1.1 Nguyễn Văn Chức
    11.1.2.2.1.1.3.1.1.1.2 Nguyễn Như Cường vợ Nguyễn Thị Nghi
    11.1.2.2.1.1.3.1.1.1.3 Nguyễn Văn Thường
    11.1.2.2.1.1.3.1.1.1.4 Nguyễn Thanh Tùng vợ Ngô Thị Hằng
    11.1.2.2.1.1.3.1.2.1.1 Nguyễn  Đức Thắng vợ Phạm Thị Hưng
    11.1.2.2.1.1.3.1.2.1.2 Nguyễn  Văn Thuỷ vợ Hoàng Thị Tươi
    11.1.2.2.1.1.3.1.3.1.1 Nguyễn  Văn Minh vợ Lê Thị Minh
    11.1.2.2.1.1.3.1.3.3.1 Nguyễn  Mạnh Hùng vợ Nguyễn Thị Liên
    11.1.2.2.1.1.3.1.3.3.2 Nguyễn  Đức Đạo vợ Trần Thị Thuý
    11.1.2.2.1.1.3.1.3.3.3 Nguyễn  Mạnh Đức vợ Nguyễn Thị Thanh
    11.1.2.2.1.1.4.1.2.1.1 Nguyễn  Văn  Tường vợ Lê Thị Chu
    11.1.2.2.1.1.4.1.2.1.2 Nguyễn  Văn  Tưởng vợ Ngô Thị Thanh
    11.1.2.2.1.1.4.1.2.1.3 Nguyễn  Văn  Cường vợ Vũ Thị Tuyết
    11.1.2.2.1.1.4.1.2.1.4 Nguyễn  Văn  Cương
    11.1.2.2.1.1.4.1.2.1.5 Nguyễn  Văn  Quyết vợ Trần Thị Loan 
    11.1.2.2.1.1.5.1.1.2.1 Nguyễn  Viết Thắng vợ Ngô Thị Bảng
    11.1.2.2.1.1.5.1.1.2.2 Nguyễn  Viết Năng vợ Lê Thị Thanh
    11.1.2.2.1.1.5.1.1.2.3 Nguyễn  Viết Đông
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.1.1 Nguyễn  Ngọc Thanh vợ Nguyễn Thị Băng
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.1.2 Nguyễn  Bá Trung
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.2.1 Nguyễn  Văn  Nhật vợ Nguyễn Thị Sinh
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.2.2 Nguyễn  Văn  Cường vợ Ngô Thị Thanh
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.2.3 Nguyễn  Tâm Anh
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.3.1 Nguyễn  Văn  Phương vơ Lê Thị Nhinh
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.3.2 Nguyễn  Văn  Dũng vợ Đỗ Thị Toan
    11.1.2.2.1.1.6.1.1.3.3 Nguyễn  Văn  Chí vợ Trần Thị Mai
    11.1.2.2.1.1.7.1.1.1.1 Nguyễn  Văn  Tân vợ Nguyễn Thị Dung 
    11.1.2.2.1.1.7.1.1.1.2 Nguyễn  Văn  Khoa vợ Nguyễn Thị Thơm
    11.1.2.2.1.1.7.1.1.2.1  Nguyễn  Văn  Phú vợ Lê Thị Kim Dung 
    11.1.2.2.1.1.7.1.1.2.2  Nguyễn  Văn  Phong vợ Nguyễn Thị Vân
    11.1.2.2.1.1.7.1.2.1.1 Nguyễn  Văn  Thắng vợ Ngô Thị Minh 
    11.1.2.2.1.1.7.1.2.1.2 Nguyễn  Văn  Thành vợ Phúc Thị Oanh
    11.1.2.2.1.1.7.1.2.1.3 Nguyễn  Văn  Tiến vợ Nguyễn Thị Lý
    11.1.2.2.1.1.7.1.2.1.4 Nguyễn  Văn  Mạnh
    11.1.2.2.1.1.7.1.3.1.1 Nguyễn  Văn  Dũng 
    11.1.2.2.1.1.7.2.1.1.1  Nguyễn  Quốc Công vợ Vũ Thị Hạnh 
    11.1.2.2.1.1.7.2.1.1.2  Nguyễn  Quốc Vinh
    11.1.2.2.1.1.7.2.2.1.1  Nguyễn  Văn Thuận vợ Đỗ Thị Hà 
    11.1.2.2.1.1.7.2.2.1.2  Nguyễn  Văn Luân vợ ? Ánh
    11.1.2.2.1.1.7.2.2.1.3  Nguyễn  Văn Lý 
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.1.1 Nguyễn  Thành Công vợ Vũ Thị Thanh Vân
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.1.2 Nguyễn  Ngọc Minh vợ  Nguyễn Thị Lý
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.1.3 Nguyễn  Văn Chính vợ Lý Thị Hạt
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.2.1 Nguyễn  Văn  Thắng vợ Nguyễn Thị Oanh
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.2.2 Nguyễn  Văn  Thiện
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.3.1 Nguyễn  Văn Bình
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.3.2 Nguyễn  Văn Hiệu vợ Nguyễn Thị Ngà
    11.1.2.2.1.2.4.1.1.3.3 Nguyễn  Văn Hải
    11.1.2.2.1.2.4.1.2.2.1  Nguyễn  Văn  Đỏ
    11.1.2.2.1.2.4.1.2.3.1  Nguyễn  Văn  Long
    11.1.2.2.1.2.4.1.2.3.2  Nguyễn  Văn  Khánh
    11.1.2.2.1.2.4.1.2.3.3  Nguyễn  Văn  Tâm
    11.1.2.2.1.2.4.1.3.1.1 Nguyễn  Văn  Hiệp
    11.1.2.2.1.2.4.2.1.1.1  Nguyễn  Văn Hà vợ Đinh Thị Anh
    11.1.2.2.1.2.4.2.1.2.1    Nguyễn Văn Hiền
    11.1.2.2.1.2.4.2.1.3.1   Nguyễn Văn Hiếu 
    11.1.2.2.1.2.4.2.1.4.1   Nguyễn Văn Đạt
    11.1.2.2.1.2.4.2.1.4.2   Nguyễn Văn Đức
    11.1.2.2.1.2.4.2.2.1.1  Nguyễn  Văn  Tuấn
    11.1.2.2.1.2.4.2.2.2.1  Nguyễn  Văn  Tâm
    11.1.2.2.1.2.4.2.2.5.1  Nguyễn  Văn Băng
    11.1.2.2.1.2.4.3.1.2.1  Nguyễn  Đức Minh
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.1.1  Nguyễn  Văn Sơn
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.1.2  Nguyễn  Xuân Chiến vợ Nguyễn Thị Hưởng
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.1.3  Nguyễn  Chí Công vợ Vũ Thị Vân
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.1.4  Nguyễn  Văn Linh vợ ?
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.2.1  Nguyễn  Văn Biên vợ Cao Thị Hằng
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.2.2  Nguyễn  Văn Cương
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.2.1  Nguyễn  Văn  Vượng
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.3.1  Nguyễn  Văn Chương
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.4.1  Nguyễn  Văn Phương
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.4.2  Nguyễn  Văn Nam
    11.1.2.2.1.2.4.3.2.5.1  Nguyễn  Văn Toàn 
    11.1.2.2.1.2.5.1.1.2.1 Nguyễn Văn  Đạt
    11.1.2.2.1.2.5.1.1.4.1 Nguyễn Văn  Đức
    11.1.2.2.1.2.5.1.1.5.1 Nguyễn Văn  Dũng  
    11.1.2.2.1.2.5.3.1.1.1 Nguyễn Văn  Quân
    11.1.2.2.1.2.5.3.1.2.1 Nguyễn Văn  Chuẩn
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.1.1 Nguyễn  Văn  Ảnh vợ Hoàng Thị Dung
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.1.2 Nguyễn  Xuân Yến vợ Nguyễn Thị Toan
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.1.3 Nguyễn  Văn  Chiến vợ Nguyễn Thị Thảo
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.1.4 Nguyễn  Văn  Công vợ Lê Thị Hường
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.3.1 Nguyễn  Hoàng Anh
    11.1.2.2.1.2.6.1.1.3.2 Nguyễn  Văn Nam
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.1.1 Nguyễn  Thanh Giang vợ Nguyễn Thị Đào
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.1.2 Nguyễn  Thanh Hiếu
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.1.3 Nguyễn  Duy Hậu
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.2.1 Nguyễn  Duy Thành
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.3.1 Nguyễn  Hoàng Duy
    11.1.2.2.1.2.6.1.2.4.1  Nguyễn  Tú Khoa
    11.1.2.2.1.2.6.1.3.1.1 Nguyễn  Duy Huấn
    11.1.2.2.1.2.6.1.3.2.1 Nguyễn  Văn  Hoàng
    11.1.2.2.2.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Duy Phương vợ Nguyễn Thị Huyền
    11.1.2.2.2.1.1.1.1.2.1 Nguyễn  Duy Đông
    11.1.2.2.2.1.1.1.1.2.2 Nguyễn  Duy Trường
    11.1.2.2.2.1.1.1.1.3.1 Nguyễn  Duy Việt
    11.1.2.2.2.1.1.2.1.1.1 Nguyễn  Đức Huấn vợ Phạm Thị Huyền Phương
    11.1.2.2.2.1.1.2.1.1.2 Nguyễn  Đức Hà vợ Vũ Kim Dung
    11.1.2.2.2.1.1.2.2.1.1 Nguyễn  Văn Thành vợ Phạm Thị Loan
    11.1.2.2.2.1.1.2.2.1.2 Nguyễn  Văn Mạnh vợ Nguyễn Thị Phương
    11.1.2.2.2.1.1.2.2.2.1  Nguyễn  Văn  Hoàng
    11.1.2.2.2.1.1.2.2.2.2  Nguyễn  Văn  Hà
    11.1.2.2.2.1.1.2.3.1.1 Nguyễn  Đức Trí
    11.1.2.2.3.1.2.1.1.1.1 Nguyễn Ngọc Ánh vợ Phạm Thị Hanh
    11.1.2.2.3.1.2.1.1.1.2 Nguyễn Long Giang vợ Đoàn Thị Dự
    11.1.2.2.3.1.2.1.1.1.3 Nguyễn Duy Tân vợ Trần Thị Thúy  
    11.1.2.2.3.1.2.1.2.2.1 Nguyễn  Duy Hiển vợ Nguyễn Thị Thu Hương
    11.1.2.2.3.1.2.1.2.2.2 Nguyễn  Duy Đích
    11.1.2.2.3.1.2.1.3.1.1 Nguyễn  Tiến Hải
    11.1.2.2.3.1.2.1.3.2.1 Nguyễn  Minh Đức  
    11.1.2.2.3.1.2.1.3.2.2 Nguyễn  Minh Trí
    11.1.2.2.3.1.2.1.4.2.1 Nguyễn  Văn  Phúc  
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.1.1  Nguyễn  Quốc Hùng vợ Trần Thị Mỹ Linh
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.1.2  Nguyễn  Duy Hạnh vợ Nguyễn Thị Trang
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.1.3  Nguyễn  Duy Hòa
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.2.1  Nguyễn  Văn  Hiếu
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.3.1  Nguyễn  Văn  Luân
    11.1.2.2.3.2.1.1.1.3.2  Nguyễn  Thanh  Sơn
    11.1.2.2.5.1.1.1.1.2.1  Nguyễn Quốc Bảo vợ Lê Thị Chiến
    11.1.2.2.5.1.1.2.1.1.1  Nguyễn  Tiến Dũng vợ Lê Thị Hường
    11.1.2.2.5.1.1.2.1.1.2  Nguyễn  Văn Tiến vợ Ngô Kim Khang
    11.1.2.2.5.1.1.2.1.1.3  Nguyễn  Văn Đăng vợ Nguyễn Thị Tuyết
    11.1.2.2.5.1.1.2.1.1.4  Nguyễn  Văn Đoan vợ Trần Thị Quỳnh
    11.1.2.2.5.1.1.2.1.2.1  Nguyễn  Anh Tuấn vợ Nghiêm Thị Bình
    11.1.2.2.5.1.1.2.3.1.1  Nguyễn  Chí Thanh vợ Trần Thị Liên
    11.1.2.2.5.1.1.2.3.1.2  Nguyễn  Văn Minh vợ Hoàng Thị Luyện
    11.1.2.2.5.1.1.2.3.1.3  Nguyễn  Tư Thế
    11.1.2.2.5.1.2.3.2.2.1 Nguyễn  Quốc Trung
    11.1.2.2.5.1.2.3.2.2.2 Nguyễn  Quốc Hiếu
    11.1.2.2.5.1.2.3.2.3.1  Nguyễn Quốc Đạt
    11.1.2.2.5.1.2.3.2.4.1 Nguyễn Duy Hưng
    11.1.2.3.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Văn Cần
    11.1.2.3.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn Văn Lý
    11.1.2.3.1.1.1.1.1.2.3 Nguyễn Văn Quang
    11.1.2.3.1.2.2.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Hưng
    11.1.2.3.1.2.2.1.2.1.2  Nguyễn  Văn Hải
    11.1.2.3.1.2.2.1.2.1.3  Nguyễn  Văn Hà
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.1.1  Nguyễn Văn Dài
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.1.2  Nguyễn Văn Đằng
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.1.3  Nguyễn Văn Năng
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.1.4  Nguyễn Văn Đảo
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.1.5  Nguyễn Văn Quý
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.2.1  Nguyễn Văn Ninh
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.2.2  Nguyễn Văn Minh
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3  Nguyễn Văn Hương
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.3.1  Nguyễn Văn Ngọc
    11.1.2.3.1.2.3.1.1.3.2  Nguyễn Văn Huy
    11.1.2.3.1.2.3.2.1.1.1  Nguyễn  Văn Phú
    11.1.2.3.1.2.3.2.1.1.2  Nguyễn  Văn Quế
    11.1.2.3.1.2.3.2.1.1.3  Nguyễn  Văn Phong
    11.1.2.3.1.2.3.2.1.1.4  Nguyễn  Văn Chay
    11.1.2.3.1.2.4.2.1.1.1  Nguyễn Văn Trọng vợ Chu Thị Lục 
    11.1.2.3.1.2.4.2.1.2.1  Nguyễn Văn Hiếm vợ Nguyễn Thị Chức
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.1.1  Nguyễn Văn Điển
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.1.2  Nguyễn Văn Sường vợ Ngô Thị Lê
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.1.3  Nguyễn Hải Âu vợ Ngô Thị Hiển
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.2.1  Nguyễn Văn  Bản vợ Ngô Thị Hiển
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.2.2  Nguyễn Văn  Tập vợ Ngô Thị Duyển
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.3.1  Nguyễn Văn  Hoà
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.3.2  Nguyễn Văn  Bình
    11.1.2.3.1.3.1.1.1.3.3  Nguyễn Văn  Lực
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.1.1  Nguyễn Văn Thịnh vợ Chu Thị Bản
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.1.2  Nguyễn Văn Cửu vợ Nguyễn Thị Hương
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.1.3  Nguyễn Văn Thượng
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.1.4  Nguyễn Văn Lương
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.2.1  Nguyễn Văn  Duyên
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.2.2  Nguyễn Văn Huy 
    11.1.2.3.1.3.1.1.2.2.3  Nguyễn Văn Khả
    11.1.2.3.1.3.1.1.3.3.1 Nguyễn Sinh Phong
    11.1.2.3.1.3.1.1.3.3.2 Nguyễn Chí Thanh
    11.1.2.3.1.3.1.3.1.1.1  Nguyễn Văn Thuận
    11.1.2.3.1.3.1.3.1.1.2  Nguyễn Văn Lợi
    11.1.2.3.1.3.1.3.1.1.3  Nguyễn Văn Linh
    11.1.2.3.1.3.1.3.1.1.4  Nguyễn Văn Lương
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.1.1  Nguyễn Văn  Lỗ vợ Nguyễn Thị Mùi
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.2.1  Nguyễn Văn Thăng
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2 Nguyễn Văn Lợi
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.2.3  Nguyễn Văn Lê
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.2.4  Nguyễn Văn Huy
    11.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2  Nguyễn Văn Tham
    11.1.2.3.1.3.2.2.1.2.1  Nguyễn Văn Dĩu  
    11.1.2.3.1.3.2.2.1.2.2  Nguyễn Văn Trường
    11.1.2.3.1.3.2.2.1.3.1  Nguyễn Minh Tuân ( Thắng) vợ Phạm Thị Nhàn
    11.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1  Nguyễn Quang Vinh vợ Lê Thị Thanh
    11.2.1.1.1.1.1.1.1.3.1  Nguyễn Hoàng Ninh 
    11.2.1.1.1.1.1.1.1.4.1  Nguyễn Thành Trung 
    11.2.1.1.1.2.1.1.1.3.1 Nguyễn Hùng Lương vợ Nguyễn Thị Thanh
    11.2.1.1.1.2.1.1.1.4.1 Nguyễn  Văn  Hùng
    11.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1 Nguyễn  Văn Khoa vợ Nguyễn Thị Thực
    11.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2 Nguyễn  Văn Thoại vợ Văn Thị Sen
    11.2.1.1.1.2.1.2.1.3.1 Nguyễn  Văn Thái vợ Nguyễn Thị Khiết
    11.2.1.1.1.2.1.2.3.1.1  Nguyễn Văn Vinh vợ Nguyễn Thị Thoa
    11.2.1.1.1.2.1.2.3.1.2  Nguyễn  Sỹ Hiển vợ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    11.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1  Nguyễn  Văn  Đạt vợ Nguyễn Thị Bích
    11.2.1.1.2.1.1.1.1.1.2  Nguyễn  Văn An vợ Ngô Thị Hồng Luấn
    11.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1  Nguyễn  Văn Toại vợ Đinh Thị Lệ
    11.2.1.1.2.1.1.1.1.4.1  Nguyễn  Minh Đức 
    11.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1  Nguyễn  Duy Nam
    11.2.1.1.2.1.1.1.2.3.1  Nguyễn  Mạnh Tuấn
    11.2.1.1.2.1.1.1.2.4.1 Nguyễn  Đức Thắng
    11.2.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Nguyễn  Ngọc Dũng vợ Phạm Thị Hoài
    11.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2 Nguyễn  Quang Minh  vợ Đoàn Thị Dung
    11.2.1.1.2.1.2.1.1.1.3 Nguyễn  Thế Vinh vợ Nguyễn Thị Lan Anh
    11.2.1.1.2.1.2.1.1.3.1 Nguyễn  Văn  Hiếu vợ Tô Lan Phương
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1  Nguyễn  Văn  Luyến vợ Trần Thị Vị
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2  Nguyễn  Văn Luyện vợ Nguyễn Thị Nhung
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.1.3  Nguyễn  Văn Hảo vợ Phan Thuỳ Linh
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.2.1  Nguyễn  Văn  Đông vợ Nguyễn Thị Hải
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.2.2  Nguyễn  Văn Chí vợ Lê Thị Hằng 
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.2.3  Nguyễn  Văn Hà vợ Nguyễn Thị Xuân
    11.2.1.1.2.1.2.1.2.4.1  Nguyễn  Văn  Đoan 
    11.2.1.1.2.1.2.3.1.1.1 Nguyễn Quang Tùng
    11.2.1.1.2.1.2.3.2.1.1 Nguyễn Quang Tuấn
    11.2.1.1.2.1.2.3.2.2.1 Nguyễn Anh Toản
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1  Nguyễn Đắc Lộc  vợ Giang Thị Lan, Nguyễn Thị Thuý Nga
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.1.2 Nguyễn Tuấn Phong vợ Lê Thị Tuyết Nhung
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.1.3  Nguyễn Quốc Vượng vợ Lê Thị Chiến
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.2.1  Nguyễn Hữu Đức vợ Trần Thị Ngọc Hân
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.2.2  Nguyễn Vũ Lượng vợ Hoàng Thị Duyên
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.2.3  Nguyễn Mạnh Cường vợ Trần Thu Nghiêm
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.3.1  Nguyễn  Ngọc Thành vợ Phạm Thị Hà Ánh
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.3.2  Nguyễn  kim Ngọc vợ Trần Phương Anh
    11.2.1.1.2.2.1.1.1.4.1  Nguyễn Quốc Huy vợ Phương Thị Ánh Tuyết
    12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Vương 
    12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Duy Công
    12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn Duy Khánh
    12.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Nguyễn Duy Phúc
    12.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1 Nguyễn Duy Đức
    12.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4.1 Nguyễn Duy Kiên
    12.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.1 Nguyễn Duy Túc
    12.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.2 Nguyễn Duy Tích
    12.1.1.1.1.1.1.1.2 .3.1.1 Nguyễn  Duy Lực
    12.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Nguyễn Duy  Tiến vợ Trần Thị Nhung
    12.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1  Nguyễn Duy Tuân
    12.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1  Nguyễn Duy Hải
    12.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.2  Nguyễn Duy Hạnh
     12.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2.1  Nguyễn  Châu Anh
     12.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2.2  Nguyễn  Châu Long
    12.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn Hùng vợ Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Thị Nhung
    12.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Nguyễn  Văn Vượng vợ Chúc Thị Ngân
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn  Duy  Bình vợ Hoàng Thị Bẩy
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn  Văn  Đạt 
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.1  Nguyễn  Ngọc Anh (Tuấn) vợ Phùng Thị Thúy   
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.2  Nguyễn  Quốc Quỳnh  vợ Cao Thị Tình
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.3  Nguyễn Văn Tiến 
    12.1.2.1.2.1.1.1.1.2.2.1  Nguyễn Minh Đức vợ Ngô Thị Tố Như 
    12.1.2.1.2.1.1.2.3.2.1.1 Nguyễn  Tuấn Tú
    12.1.2.1.2.1.1.2.3.3.2.1 Nguyễn Quang Thụ
    12.1.2.1.2.1.1.2.3.3.2.2 Nguyễn Qúy An
    12.1.2.1.3.1.1.1.3.2.1.1 Nguyễn Xuân Thịnh
    12.1.2.1.3.1.1.1.3.2.1.2 Nguyễn Xuân Hưng
    12.1.2.1.3.1.1.1.3.2.2.1 Nguyễn Xuân Tùng
    12.1.2.1.4.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Văn Núi vợ Nguyễn Thị Thảo
    12.1.2.1.4.1.1.1.1.1.1.2 Nguyễn Trường Giang vợ Nguyễn Thị Thu
    12.1.2.1.4.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn Khắc Cường
    12.1.2.1.4.1.1.3.1.1.1.1 Nguyễn Thành Đạt
    12.1.2.2.1.1.1.1.1.3.2.1 Nguyễn  Chiến Thắng vợ Lương Thị Huyền
    12.1.2.2.1.1.1.1.1.3.2.2 Nguyễn  Hữu Thụ vợ Lâm Thị Thùy Trang
    12.1.2.2.1.1.1.1.1.3.3.1 Nguyễn Anh Tuấn
    12.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1  Nguyễn  Văn  Tân vợ Vũ Thị Hải
    12.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.2  Nguyễn  Văn  Khoa  vợ Nguyễn Thanh Vân
    12.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.3  Nguyễn  Văn  Hùng vợ Vũ Thị Lan
    12.1.2.2.1.1.1.1.2.2.1.1  Nguyễn Thanh  Sơn vợ ?
    12.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.1  Nguyễn Duy Bách 
    12.1.2.2.1.1.1.1.3.1.2.1 Nguyễn Duy Tùng 
    12.1.2.2.1.1.1.1.3.1.3.1 Nguyễn Hoàng Long
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.1.1 Nguyễn Hải Đăng vợ Nguyễn Thúy Ngà 
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.1.2 Nguyễn Văn Khoa
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.2.1  Nguyễn Thành Lâm vợ Ngô Thị Ánh Vân
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.3.1  Nguyễn Anh Tuấn 
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.3.2  Nguyễn Sơn Tùng
    12.1.2.2.1.1.1.1.4.1.4.1 Nguyễn  Thái Sơn
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.2.2.1  Nguyễn  Tiến Dũng
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.2.3.1  Nguyễn  Văn Tưởng 
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.2.3.2  Nguyễn  Văn Xuân
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.2.4.1  Nguyễn  Văn  Huấn 
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.2.4.2  Nguyễn  Văn  Toàn
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.1.1  Nguyễn  Đức Hưng vợ phí Thị Dung
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.1.2  Nguyễn  Đức Hoan
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.2.1  Nguyễn  Đức Tiến
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.3.1  Nguyễn Duy Thành
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.3.2  Nguyễn Duy Quý
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.4.1  Nguyễn Trung Thu 
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.5.1  Nguyễn  Đức Minh  vợ Phùng Thị Hằng
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.5.2 Nguyễn  Duy Quang
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.6.1  Nguyễn  Hải Dương
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.6.2  Nguyễn  Thái Sơn
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.5.7.1  Nguyễn Hải Đăng
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.1.1  Nguyễn Quang Hợp
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.2.1  Nguyễn  Văn  Linh
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.2.2  Nguyễn  Văn  Kiên
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.4.1  Nguyễn  Huy Hoàng
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.5.1  Nguyễn  Xuân Tùng
    12.1.2.2.1.1.1.2.1.7.6.1  Nguyễn  Đức Huy
    12.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1  Nguyễn  Thanh Tùng vợ Nguyễn Thị Tuyết Nhung
    12.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.2  Nguyễn  Viết Toàn vợ Phạm Thị Nụ
    12.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1.1  Nguyễn  Văn Minh 
    12.1.2.2.1.1.1.3.1.3.1.1  Nguyễn Duy Hưng 
    12.1.2.2.1.1.1.3.1.3.1.2  Nguyễn Duy Hân
    12.1.2.2.1.1.1.3.2.4.1.1  Nguyễn Đức Thơm 
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.1.1.1  Nguyễn  Trung Kiên vợ Nguyễn Thiện Minh
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.1.1.2  Nguyễn  Văn Cường 
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.1.2.1  Nguyễn  Trung Hiếu
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.1.2.2  Nguyễn  Mạnh Hà 
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.1.3.1 Nguyễn  Văn Duy
    12.1.2.2.1.1.1.3.4.2.1.1  Nguyễn  Duy Phong 
    12.1.2.2.1.1.1.3.5.1.1.1  Nguyễn  Ngọc Hiếu vợ Nguyễn Thị Ngọc Châm
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.1.1.1  Nguyễn Ngọc Anh
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.1.1.2  Nguyễn Ngọc Linh
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.2.1.1  Nguyễn Ngọc Hạnh
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.2.1.2  Nguyễn Tiến Phúc
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.3.1.1  Nguyễn Văn  Trung
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.3.2.1  Nguyễn Văn  Diện
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.3.3.1  Nguyễn Trung Thông
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.3.4.1  Nguyễn Văn Thản 
    12.1.2.2.1.1.1.4.1.3.4.2  Nguyễn Văn Lâm
    12.1.2.2.1.1.1.4.2.1.1.1  Nguyễn Văn  Đạt
    12.1.2.2.1.1.1.4.2.1.1.2  Nguyễn Văn  Thuỷ
    12.1.2.2.1.1.1.4.2.1.1.3  Nguyễn Văn  Chung
    12.1.2.2.1.1.1.4.2.1.2.1  Nguyễn Văn Chiến
    12.1.2.2.1.1.1.4.2.1.2.2  Nguyễn Văn Sỹ
    12.1.2.2.1.1.1.5.1.2.1.1  Nguyễn  Duy Thành
    12.1.2.2.1.1.1.5.1.2.2.1  Nguyễn  Duy Lâm
    12.1.2.2.1.1.1.5.1.3.1.1  Nguyễn Trung Hiếu 
    12.1.2.2.1.1.1.5.1.3.2.1  Nguyễn Duy Đức  
    12.1.2.2.1.1.1.5.1.5.1.1  Nguyễn  Vũ Hải Hà
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Hạnh
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.1.1.2 Nguyễn Duy Phúc
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.1.2.1  Nguyễn Duy Tùng
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.1.2.2  Nguyễn Duy Bách
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.1.3.1  Nguyễn Duy Hiếu
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.2.1.1  Nguyễn  Duy Hưng 
    12.1.2.2.1.1.2.1.1.2.2.1  Nguyễn  Viết Trung
    12.1.2.2.1.1.2.1.3.1.1.1 Nguyễn  Thái Long
    12.1.2.2.1.1.2.1.4.2.1.1  Nguyễn Duy Long
    12.1.2.2.1.1.3.1.1.1.2.1  Nguyễn Huy Hoàng
    12.1.2.2.1.1.3.1.1.1.4.1  Nguyễn Duy Tiến
    12.1.2.2.1.1.3.1.2.1.1.1  Nguyễn  Đình Thiệp
    12.1.2.2.1.1.3.1.3.1.1.1 Nguyễn  Duy Sơn
    12.1.2.2.1.1.3.1.3.3.1.1 Nguyễn  Duy Long
    12.1.2.2.1.1.4.1.2.1.1.1 Nguyễn  Đình Trường
    12.1.2.2.1.1.4.1.2.1.2.1 Nguyễn  Đình Lập
    12.1.2.2.1.1.4.1.2.1.3.1 Nguyễn  trung Kiên
    12.1.2.2.1.1.4.1.2.1.3.2 Nguyễn  trung Giang
    12.1.2.2.1.1.4.1.2.1.3.3 Nguyễn  Văn Quân
    12.1.2.2.1.1.5.1.1.2.1.1 Nguyễn  Trung Kiên vợ Nguyễn Thị Thu Loan 
    12.1.2.2.1.1.5.1.1.2.2.1 Nguyễn  Viết Tùng vợ Lê Thị Thanh
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.1.1.1 Nguyễn  Mạnh Tùng
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.1.2.1 Nguyễn  Chí Hiếu
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.2.1.1 Nguyễn  Mạnh Hùng
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.2.2.1 Nguyễn  Mạnh  Thắng
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.3.1.1 Nguyễn  Hoài Nam
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.3.1.2 Nguyễn  Duy Hoàn
    12.1.2.2.1.1.6.1.1.3.3.1 Nguyễn  Duy Phúc
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.1.1.1 Nguyễn  Trung Dũng
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.1.2.1 Nguyễn  Anh Tuấn
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.1.2.2 Nguyễn  Trung Đức
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.2.1.1  Nguyễn  Duy Trinh
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.2.1.2  Nguyễn  Duy Phương
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.2.2.1  Nguyễn  Duy Ngọ
    12.1.2.2.1.1.7.1.1.2.2.2  Nguyễn  Duy Phòng
    12.1.2.2.1.1.7.1.2.1.1.1 Nguyễn  Đức Anh 
    12.1.2.2.1.1.7.1.2.1.2.1 Nguyễn  Văn  Ảnh
    12.1.2.2.1.1.7.1.2.1.3.1 Nguyễn  Duy  Thiện
    12.1.2.2.1.1.7.2.2.1.1.1  Nguyễn  Duy Quý
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.1.1.1 Nguyễn  Quang Vinh
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.1.2.1 Nguyễn  Anh Khoa
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.1.2.2 Nguyễn  Thành Luân
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.1.3.1 Nguyễn  Đức Đạt 
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.2.1.1 Nguyễn  Văn  Thức
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.2.1.2 Nguyễn  Văn  Duy
    12.1.2.2.1.2.4.1.1.3.2.1 Nguyễn  Tiến Dũng
    12.1.2.2.1.2.4.2.1.1.1.1  Nguyễn  Duy Huân
    12.1.2.2.1.2.4.3.2.1.2.1  Nguyễn  Xuân Trường
    12.1.2.2.1.2.4.3.2.1.3.1  Nguyễn  Văn Tài
    12.1.2.2.1.2.4.3.2.1.4.1  Nguyễn  Văn Thọ
    12.1.2.2.1.2.4.3.2.2.1.1  Nguyễn  Văn Quân
    12.1.2.2.1.2.6.1.1.1.1.1 Nguyễn  Văn  Anh
    12.1.2.2.1.2.6.1.1.1.2.1 Nguyễn  Trung Kiên
    12.1.2.2.1.2.6.1.1.1.3.1 Nguyễn  Văn  Sỹ
    12.1.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1 Nguyễn  Trí Trung
    12.1.2.2.2.1.1.2.1.1.1.1 Nguyễn  Huy Quang
    12.1.2.2.2.1.1.2.1.1.2.1 Nguyễn  Vũ Quý Hưng
    12.1.2.2.2.1.1.2.2.1.1.1 Nguyễn  Duy Đạt
    12.1.2.2.2.1.1.2.2.1.1.2 Nguyễn  Duy Nam
    12.1.2.2.3.1.2.1.1.1.1.1 Nguyễn Duy Hưng
    12.1.2.2.3.1.2.1.1.1.1.2 Nguyễn Đức Hiếu 
    12.1.2.2.3.1.2.1.1.1.2.1 Nguyễn Nhật Minh
    12.1.2.2.3.1.2.1.2.2.1.1 Nguyễn  Duy Anh
    12.1.2.2.3.2.1.1.1.1.1.1  Nguyễn  Minh Hải
    12.1.2.2.3.2.1.1.1.1.2.1  Nguyễn  Hoàng Long
    12.1.2.2.5.1.1.1.1.2.1.1  Nguyễn Sơn Hà
    12.1.2.2.5.1.1.1.1.2.1.2  Nguyễn Huy Hoàng
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.1.1.1  Nguyễn Văn Việt
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.1.1.2  Nguyễn Hồng Quang
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.1.3.1  Nguyễn  Duy Đông
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.1.4.1  Nguyễn  Ánh Dương
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.1.4.2  Nguyễn  Duy Phong
    12.1.2.2.5.1.1.2.1.2.1.1  Nguyễn  Thanh Tùng
    12.1.2.2.5.1.1.2.3.1.1.1  Nguyễn  Việt Hùng
    12.1.2.2.5.1.1.2.3.1.2.1  Nguyễn  Quốc Vinh
    12.1.2.3.1.2.4.2.1.1.1.1  Nguyễn Văn Lực vợ Hà Thị Phú
    12.1.2.3.1.2.4.2.1.2.1.1  Nguyễn Văn Mến
    12.1.2.3.1.3.1.1.3.3.1.1 Nguyễn Anh Tuấn
    12.1.2.3.1.3.1.1.3.3.2.1 Nguyễn Ngọc Sơn
    12.1.2.3.1.3.1.5.2.1.1.1  Nguyễn Văn  Tùng
    12.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2.1  Nguyễn Văn Toàn
    12.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2.2  Nguyễn Văn Tề
    12.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2.3  Nguyễn Văn Cầm
    12.1.2.3.1.3.1.5.2.2.2.4  Nguyễn Văn Quý
    12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1  Nguyễn Thanh Tùng
    12.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Nguyễn  Quang Ngọc
    12.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1 Nguyễn  Tuấn Anh
    12.2.1.1.1.2.1.2.1.3.1.1 Nguyễn  Minh Hiếu
    12.2.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1 Nguyễn Đức Tài vợ Trần Thị Yến
    12.2.1.1.1.2.1.2.3.1.1.1  Nguyễn  Huy Bình
    12.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1  Nguyễn  Minh Quang
    12.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1.1  Nguyễn  Trí Thiện
    12.2.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1 Nguyễn  Minh Châu
    12.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1 Nguyễn  Quang Sơn
    12.2.1.1.2.1.2.1.1.1.3.1 Nguyễn  Việt Long
    12.2.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1 Nguyễn  Minh Hoà
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.1  Nguyễn  Thanh Nhân
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2  Nguyễn  Thanh Danh
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1  Nguyễn  Ngọc Huấn
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.2  Nguyễn  Thành Công
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.2.1.1  Nguyễn  Đại Dương
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1  Nguyễn  Xuân Trường
    12.2.1.1.2.1.2.1.2.2.3.1  Nguyễn  Việt Anh
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1  Nguyễn Ngọc Tâm  
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.2  Nguyễn Xuân Mạnh
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.1.1.3  Nguyễn Chí Đạt
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Lê Minh
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.1.2.2 Nguyễn Lê Hưng
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.2.3.1  Nguyễn Tuấn Minh
    12.2.1.1.2.2.1.1.1.3.2.1  Nguyễn Anh Minh
    13.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn  Công Minh
    13.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Nguyễn  Thành Chung
    13.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1 Nguyễn  Đức Trọng
    13.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1  Nguyễn  Anh Dũng
    13.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.2.1  Nguyễn  Cao Bách   
    13.1.2.1.2.1.1.1.1.2.2.1.1  Nguyễn Quang Minh 
    13.1.2.1.4.1.1.1.1.1.1.2.1 Nguyễn Duy Long
    13.1.2.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1 Nguyễn Duy Hưng
    13.1.2.2.1.1.1.1.1.3.2.1.2 Nguyễn Duy Bảo Long
    13.1.2.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1 Nguyễn Anh Khoa
    13.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1  Nguyễn  Minh Hiển
    13.1.2.2.1.1.1.1.4.1.1.1.1 Nguyễn Huy Hoàng
    13.1.2.2.1.1.1.1.4.1.1.2.1 Nguyễn Bạch Dương
    13.1.2.2.1.1.1.1.4.1.2.1.1  Nguyễn Thường Châu
    13.1.2.2.1.1.1.2.1.2.2.1.1  Nguyễn  Hoàng Minh
    13.1.2.2.1.1.1.2.1.2.3.2.1  Nguyễn  Thanh Lâm
    13.1.2.2.1.1.1.2.1.5.5.1.1  Nguyễn  Duy Quân
    13.1.2.2.1.1.1.2.1.7.1.1.1  Nguyễn Quang Hợp
    13.1.2.2.1.1.1.2.1.7.5.1.1  Nguyễn  Thái Dương
    13.1.2.2.1.1.1.3.5.1.1.1.1  Nguyễn  Duy Hoàng
    13.1.2.2.1.1.1.3.5.1.1.1.2  Nguyễn  Ngọc Tú
    13.1.2.2.1.1.5.1.1.2.1.1.1 Nguyễn  Viết Hà
    13.2.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1.1 Nguyễn Duy Tiến
 

Trích nguồn: Gia phả họ Nguyễn Duy Phong Vân của Ts. NGuyễn Văn Kiệm

Thư viện ảnh